Gminna Spółka Wodna

W dniu 16 marca 2011 roku odbyło się I walne zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Osjaków. Podczas walnego zebrania podjęto uchwałę o ponownym utworzeniu Spółki Wodnej, której zadaniem będzie dbanie o właściwe utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

W Walnym Zgromadzeniu wzięli udział upoważnieni delegaci (zostali wydelegowani podczas zebrań sołeckich), którzy mają prawo do wystąpienia w imieniu poszczególnych sołectw. Zgodnie z ustawą prawo wodne członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie  świadczeń, niezbędnych do wykonania statutowych zadań spółki. Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Osjaków w skład, którego wchodzą: Urszula Czerniak (przewodnicząca), Jarosław Drutowski (zast. przewodniczącego), Teres Duda (sekretarz), Zofia Rogaczewska (członek Zarządu), Henryk Piekara (członek Zarządu).

Ustalono roczną składkę członkowską w wysokości 10zł od 1 hektara fizycznego. Należną składkę można wpłacać u sołtysów lub na konto Gminnej Spółki Wodnej Osjaków NBS w Działoszynie ODDZIAŁ w Osjakowie:
nr konta 26 9251 1019 0014 4531 2000 0010 do 16.05.2011r.

Gminna Spółka Wodna Osjaków wystąpiła o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, pozyskanie dofinansowania wiąże się z udziałem własnym spółki wodnej.