Praca w sołectwach

2011 04 16.praca.w.solectwach - Praca w sołectwach

Od 24 stycznia 2011r. do 8 lutego 2011 r. w gminie Osjaków odbyły się zebrania sołeckie. Były to zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których sołtysi przedstawili zebranym sprawozdania ze swojej działalności oraz rad sołeckich, z którymi współpracują. Tematem zebrań było omówienie projektu budżetu na 2011 rok wraz z planowanymi inwestycjami i informacji o bieżącej działalności gminy. W związku z upływem kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich dokonano wyboru nowych władz poszczególnych Sołectw.

Natomiast w dniu 31 marca 2011 roku podczas VI Sesji Rady Gminy w Osjakowie podziękowano wszystkim sołtysom, którzy zakończyli swoją pracę samorządową w sołectwach.

Wykaz sołtysów w rozwinięciu.


 

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko

1.

Borki Walkowskie

 

Grażyna Michalska

2.

Chorzyna

 

Kazimierz Niciejwski

3.

Czernice

 

Małgorzata Janiak

4.

Dębina

 

Mieczysław Gruszczyński

5.

Dolina Czernicka

 

Piotr Rabikowski

6.

Drobnice

 

Drab Renata

7.

Felinów

 

Elżbieta Waloch 

8.

Gabrielów

 

Jadwiga Walczak

9.

Jasień

 

Jacek Graczyk

10.

Józefina

 

Arkadiusz Wojcieszek

11.

Kolonia Raducka

 

Grażyna Rzepecka

12.

Krzętle

 

Marian Siwiaszczyk

13.

Kuźnica Ługowska

 

Jarosław Drutowski

14.

Kuźnica Strobińska

 

Danuta Bryła

15.

Nowa Wieś

 

Tomasz Drutowski

16.

Osjaków

 

Urszula Czerniak

17.

Raduczyce

 

Podgórniak Stanisława

18.

Raducki Folwark

 

Lesław Wierzbicki

19.

Walków

 

Henryk Piekara

20.

Zofia

 

Rogaczewska Zofia

 

Sołectwa działają w oparciu o Statuty przyjęte uchwałą Nr IV/25/2003 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 8 lutego 2003 r.