Animatorzy na start!

{nomultithumb}2011 06 14.loga.kapital.ludzki - Animatorzy na start!

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie ?Animator kultury?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem ?Animatora kultury? jest edukacja 60 nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry administracyjnej szkół, placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących, głównie z terenów wiejskich województwa łódzkiego w obszarze animacji kultury, podniesienie ich kompetencji, a także aktywizacja lokalnych społeczności.

Projekt ma charakter szkolenia (kursu doskonalącego), który zapewni uczestnikom możliwość nabycia kompetencji potrzebnych do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych. Celem kursu jest umożliwienie zdobycia nowych umiejętności zawodowych, niezbędnych do prowadzenia praktycznych działań animacyjnych, upowszechniania działań kulturalnych oraz poszerzenie wiedzy na temat współczesnej kultury w środowiskach regionalnych i lokalnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

    • zdobędą warsztat nowych umiejętności w zakresie inicjowania i organizowania inicjatyw kulturalno-edukacyjnych: kół zainteresowań, wystaw, projekcji filmowych czy spotkań z twórcami kultury na ternie szkół, ośrodków kultury, bibliotek;
    • poznają metody pracy animatora;
    • nabędą odpowiednie kompetencje do pozyskiwania funduszy na działania kultural

Poprzez praktyczne warsztaty uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z wiedzy oraz doświadczenia pracowników m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Filharmonii Łódzkiej, Łódzkiego Domu Kultury.

Plan kursu obejmuje 4 moduły szkoleniowe:

Moduł I ? ?Umiejętności psychospołeczne. Praktyka animacji kultury?
Moduł II ? ?Kreatywność w animacji. Animacja przeciw wykluczeniu?
Moduł III ? ?Metodyka zajęć artystycznych?
Moduł IV ? ?Fundusze na kulturę. Nowoczesne technologie jako wsparcie liderów animacji?.

Zajęcia merytoryczne będą prowadzone we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Planowany harmonogram spotkań to system weekendowy, co dwa tygodnie w okresie X.2011 ? VI.2012.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Uczestnikom projektu zapewniamy noclegi, materiały szkoleniowe, catering w trakcie zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt zakończy się konferencją podsumowującą, w trakcie której uczestnicy otrzymają Certyfikat szkolenia.

Szczegółowych informacji, dotyczących projektu ?Animator Kultury? udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Departamentu Kultury i Edukacji:

Zapraszamy do udziału w projekcie!