KURENDA

Nowe terminy składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.
 
W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:
 
od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
 
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
 
– 2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku zło?enia wniosku w pierwszym terminie,
– 1 – 31 października 2012 r. w przypadku zło?enia wniosku w drugim terminie, przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.
 
Wójt Gminy Osjaków
 
Jarosław Trojan