Nowe kwalifikacje zawodowe

Urząd Marszałkowski w Łodzi wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zachęca wszystkich migrantów zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach poświęconych przekazaniu informacji m.in. z zakresu możliwości otrzymania dofinansowania, utworzenia własnej firmy lub uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych o kontakt na adres:

[email protected], [email protected],
tel: 42 663 31 04
tel: 42 663 31 05

Chętnych prosimy o wypełnienie ankiety skierowanej do osób, które opuściły swoje miejsce zamieszkania na dłużej niż 6 miesięcy, link: http://limesurvey.ifl-leipzig.de/limesurvey/index.php?sid=64694&lang=en

W maju 2011 roku, Województwo Łódzkie przystąpiło do realizacji  międzynarodowego projektu pn. Re-Turn ?Regions benefitting from returning migrants? ?Migracja powrotna korzyścią dla regionu? w ramach Programu dla Europy Środkowej, Priorytet 1, Działanie 1.3 ? Wspieranie Rozwoju Wiedzy.

Liderem Projektu jest Leibniz Institute for Regional Geography, Leipzig, Niemcy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z siedmioma krajami (Niemcy, Austria, Czechy, Węgry, Włochy, Polska, Słowenia). Czas trwania projektu: maj 2011 ? kwiecień 2014 (36 miesięcy).

Projekt Re-Turn:
1.przewiduje podjęcie działań promujących reemigrację jako źródło wspierania rozwoju wiedzy i kompetencji oraz potrzeb migrantów;
2.ma na celu nakłonienie do powrotu wykwalifikowanej kadry;
3.określi zasady wykorzystania reemigracji na rzecz rozwoju regionalnego, opartego na wiedzy i wykształceniu;
4.zakłada szkolenia dla powracających oraz przedsiębiorców korzystających z ich nowych umiejętności.

Pozytywne aspekty związane z realizacją projektu:
1.rozpoznanie w skali regionu (województwa) łódzkiego aktualnych trendów w zakresie migracji powrotnych;
2.rozpoznanie specyficznych potrzeb migrantów powracających z zagranicy dla jak najlepszego wykorzystania ich potencjału;
3.kapitalizacja potencjału migrantów powrotnych na rzecz wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu łódzkiego;
4.wypracowanie (we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi) narzędzi wsparcia migracji powrotnych;
5.inicjacja dyskusji na temat roli i znaczenia migracji powrotnych dla rozwoju regionu i możliwości ich wsparcia;
6.możliwość pozyskania partnerów zagranicznych dla dalszych projektów programów współpracy terytorialnej.