Projekt „Nadwarciański chrzan marką Łódzkiego”

{multithumb thumb_width=590 thumb_height=78}2012 04 11.projekt.nadwarcianski.chrzan.marka.lodzkiego - Projekt "Nadwarciański chrzan marką Łódzkiego"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Projekt „Nadwarciański chrzan Łódzkiego”

Gmina Osjaków uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Nadwarciański chrzan Łódzkiego”.

W dniu 16 marca 2012r. w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi nastąpiło podpisanie umowy nr UDA- RPLD.03.02.00-00-393/11-00 pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi, będące „Instytucją Pośredniczącą II stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”, reprezentowanym przez Pana Macieja Kokotka – Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi, na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Łódzkiego a Gminą Osjaków z siedzibą w Osjakowie, 98-320 Osjaków, ul. Targowa 26, NIP 832-197-27-22, REGON 730934677, reprezentowaną przez Pana Jarosława Trojana – Wójta Gminy Osjaków.

Całkowita wartość projektu wynosi 120 600,00 złotych.

Wkład własny beneficjenta na realizację projektu wynosi 18 090,00 złotych.

Dofinansowanie na realizację projektu ze środków RPOWŁ na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wynosi 102 510,00 złotych.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2012r. – wrzesień 2012r.

Podstawowym celem projektu jest kreowanie i promocja chrzanu jako marki Łódzkiego, jako produktu regionalnego z bogatą tradycją, historią, z mnóstwem walorów min. zdrowotnych, smakowych, jako produktu uprawianego i przetwarzanego na terenie 5 gmin: Działoszyn, Kiełczygłów, Siemkowice, Rusiec, Osjaków, tworzących Zagłębie Chrzanowe w południowo-zachodniej części Województwa Łódzkiego. Wnioskodawca pragnie promować produkt, który pobudza tożsamość lokalną, regionalną.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: organizacja Wojewódzkiego Święta Chrzanu w Osjakowie – 2.09.2012r., publikacja folderów i ulotek nt. chrzanu, przeprowadzenie konferencji szkoleniowej nt. naturalnych sposobów uprawy chrzanu.