Kanalizacja w gminie Osjaków

W dniu 07.11.2011r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej ze środków UE pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Osjaków na realizacje projektu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osjakowie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osjaków i zakup samochodu asenizacyjnego”.

Wartość projektu wg umowy wynosi 6 973 987,43 zł, w tym dofinansowanie środków unijnych wynosi – 3 684 480,00 zł (jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych). Oprócz dofinansowania ze środków UE Gmina pozyskała dotację i pożyczkę ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 1 323 958,00 zł (po 50% dotacja i pożyczka).

2012 12 14.przebudowa.oczyszczalni.sciekow.02 - Kanalizacja w gminie Osjaków2012 12 14.przebudowa.oczyszczalni.sciekow.01 - Kanalizacja w gminie Osjaków

Projekt obejmuje:

  1. przebudowę z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków z przepustowości Q=150m3/d na przepustowość Q=400m3/d, wymianę wszystkich instalacji i urządzeń technologicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, utwardzenie terenu wokół obiektu;
  2. budowę 125 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
    w miejscowościach: Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dolina Czernicka, Drobnice, Felinów, Kolonia Dąbrowice, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Piskornik Czernicki, Walków i Zofia.
  3. zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją czyszczenia kanalizacji.

Okres realizacji projektu: V.2012r. do IX.2014r.

Obecnie trwają prace przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków, które mają zakończyć się do czerwca 2013r. wraz z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie obiektu. Po zakończeniu tych prac Gmina będzie mogła złożyć wniosek o refundację poniesionych kosztów w ramach przyznanych środków unijnych. W dniu 3 grudnia 2012r. do Gminy Osjaków został dostarczony nowy samochód asenizacyjny o wartości 453 993,00 zł.