Zaproszenie

 

Wójt Gminy Osjaków

 

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Osjaków do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2014

pdf 16 - Zaproszenie Formularz zgłoszenia

pdf 16 - Zaproszenie zaproszenie do składu komisji