Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
na rok 2014

 

Zgodnie z art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tj. Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm./ Wójt Gminy Osjaków ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2014.

1. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach?.
2. Nazwa oferenta, którego została wybrana oferta:
Gminny Ludowy Klub Sportowy ?WARTA? Osjaków, 98-320 Osjaków, ul. Wieluńska 26.
3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania:
74.000,- zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące).

 28.02.2014 r.

Wójt Gminy Osjaków
(-) Jarosław Trojan