XIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II )

{multithumb thumb_width=580 thumb_height=280}

Ogloszenie - XIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II )

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II ), realizowanej przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi.

 

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2014 będą dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • muszą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej objętej programem stypendialnym Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (powiat wieluński i pajęczański)

  • zamieszkują na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

  • muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach, nieprzekraczających 1 176 zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1 344 zł netto (dochód netto wyliczony z czerwca 2014r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • osiągnęli na egzaminie maturalnym wynik minimum 90 punktów ( liczbę punktów należy obliczyć samodzielnie na podstawie Algorytmu zamieszczonego w regulaminie),

  • zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie,

  • posiadają rekomendację Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

 

UWAGA!!! Kandydaci na stypendystów dokonują rejestracji internetowej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, do 18 sierpnia 2014r. (do 16-tej). Do systemu mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji.

Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. W tym celu w do 15 lipca 2014r.(godz 14-tej) należy złożyć w Biurze Fundacji, pl. Kazimierza Wielkiego 2, pok. 201, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 79 32, e-mail: [email protected] ( osobiście lub drogą pocztową) prawidłowo wypełniony Wniosek o uzyskanie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego do uczestnictwa w PSP wraz z załącznikami.

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o rekomendację Fundacji znajdują się poniżej.

pdf 16 - XIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II ) Regulamin (PDF)

pdf 16 - XIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II ) Wniosek (PDF)

pdf 16 - XIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II ) Oswiadczenie (PDF)

pdf 16 - XIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II ) Algorytm (PDF)

!!!! Po uzyskaniu rekomendacji Fundacji kandydat do stypendium pomostowego wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Ostateczny termin złożenia wniosku on-line upływa z dniem 18 sierpnia 2014r. Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2014r.