Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Osjaków w 2015 r. z organizacjami pożytku publicznego

Osjaków, dnia 8 października 2014 r.

Wójt Gminy Osjaków zaprasza
organizacje pozarządowe

do konsultacji projektu Programu  współpracy Gminy Osjaków  w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Osjaków oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.
Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie do Wójta Gminy Osjaków (Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków, pok. nr 8 lub listownie) w terminie do dnia 24 października 2014 r. na załączonym formularzu.

 

* Formularz uwag i wniosków (12.9kB)

* Projekt Programu współpracy Gminy Osjaków w 2015 r. z organizacjami pożytku publicznego (78.7kB)