Konsultacje projektu zmiany Programu współpracy Gminy Osjaków w 2015 r. z organizacjami pożytku publicznego

Osjaków, dnia 15 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy Osjaków zaprasza organizacje pozarządowe

do konsultacji projektu zmiany Programu  współpracy Gminy Osjaków  w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie do Wójta Gminy Osjaków (Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków, pok. nr 8 lub listownie) w terminie do dnia 29 stycznia 2015 r. na załączonym formularzu.

Załączniki
Formularz uwag i wniosków.odt
Uchwała w zmiana Programu na 2015.pdf