Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2015

Zgodnie z art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tj. Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm./ Wójt Gminy Osjaków ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2015.

 

Rodzaj zadania:
Konkurs dotyczy zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Osjaków.

 

Zakres Nr 1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy, osób dorosłych i młodzieży poprzez: prowadzenie zajęć treningowych (szkolenia) w zakresie piłki nożnej, udział w rozgrywkach piłki nożnej juniorów i seniorów

 

Nazwa oferenta, którego została wybrana oferta:
Gminny Ludowy Klub Sportowy „WARTA” w Osjakowie, 98-320 Osjaków, ul. Wieluńska 26.

 

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania:
70.000,- zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy).

 


Zakres Nr 2

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy poprzez: prowadzenie zajęć treningowych (szkolenia) w zakresie piłki nożnej dzieci, udziału w turniejach sportowych

 

Nazwa oferenta, którego została wybrana oferta:
Gminny Ludowy Klub Sportowy „WARTA” w Osjakowie, 98-320 Osjaków, ul. Wieluńska 26.

 

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania:
5.000,- zł (słownie złotych: pięć tysięcy).

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan