Ocena programu współpracy

Ocena Programu współpracy Gminy Osjaków w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Formularz opinii i uwag.odt (12.3kB)
Zaproszenie do oceny programu.pdf (53.2kB)