Metoda CAF w Urzędzie Gminy Osjaków

Urząd Gminy Osjaków przystąpił do projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” – Zadaniu pn. „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF) w JST”, realizowanego w Partnerstwie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w zakresie Wspólnej Metody Oceny (CAF).

W dniu 30 stycznia 2015 r. zawarta została umowa uczestnictwa w projekcie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. dotyczącej realizacji projektu nr POKL.05.02.02-00-001/12 oraz umowy partnerskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetami: Łódzkim, Ekonomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołą Administracji Publicznej , Warmińsko – Mazurskim, a Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, będącym Liderem niniejszego Partnerstwa. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2013 r.–30.11.2015 r.

Wsparcie szkoleniowo – doradcze oferowane dla Urzędu Gminy ma charakter kompleksowy i obejmuje:
1. Uzyskanie przez JST wiedzy na temat metody CAF oraz jej roli w doskonaleniu i rozwoju systemu zarządzania urzędem;
2. Przekazanie pracownikom JST (w szczególności grupie prowadzącej samoocenę) wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia procesu samooceny i planowania działań doskonalących w ramach metody CAF;
3. Przygotowanie JST do prowadzenia procesu doskonalenia organizacji przy wykorzystywaniu 10 kroków doskonalenia organizacji według metody CAF lub też zgodnie z sekwencją realizacji PRI ( analiza instytucjonalna, projektowanie zmian, realizacji planu i ocena efektów);
4. Przygotowanie JST do udziału w procederze Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF.

Warunkiem ukończenia nieodpłatnego udziału w realizacji projektu jest:
a) dla etapu I (wsparcie wdrożenia CAF): opracowanie i akceptacja raportu z samooceny CAF, opracowanie i akceptacja Planu doskonalenia oraz rejestracja JST w bazie użytkowników CAF prowadzonej przez EIPA.
b) Dla etapu II (poświadczenie jakości zastosowania CAF): opracowanie dokumentów niezbędnych dla poszczególnych etapów procesu poświadczenia jakości zastosowania CAF oraz organizacja wizyty Ekspertów CAF na miejscu w JST (zgodnie z postanowieniami Poradnika dla organizacji kandydujących do uzyskania Poświadczenia jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego, dostępnego na stronie Lidera projektu).

pdf 16 - Metoda CAF w Urzędzie Gminy Osjaków Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Osjaków z dnia 18 września 2015
pdf 16 - Metoda CAF w Urzędzie Gminy Osjaków Plan Komunikacji na temat projektu samooceny na temat projektu samooceny