Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

WÓJT GMINY OSJAKÓW
ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY /licytacyjny /

na sprzedaż: lokal mieszkalny Nr 3 znajdujący się w budynku wielorodzinnym w Osjakowie przy ul. Częstochowskiej 9, gm. Osjaków, stanowiący własność Gminy Osjaków o powierzchni użytkowej 33,15 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 9,39 m2, z którym związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 1395/10000 części, którą stanowi własność gruntu (działki nr 495 o powierzchni 0,12 ha, obręb Osjaków) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych KW SR1W/00018776/6. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Osjaków Nr XIX/92/2004 z dnia 12 lipca 2004 roku, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 495 w obrębie geodezyjnym Osjaków, gmina Osjaków, posiada przeznaczenie:
według symbolu na rysunku tego planu – MN: przeznaczenie podstawowe – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami, obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru oraz nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, parkingi, stacje transformatorowe;
ponadto, działka położona jest
– w strefie konserwatorskiej ochrony układu rozplanowania „B”, wyznaczonej w planie w celu ochrony walorów krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza wynosi – 53 000,00 zł / słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące /.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2015 r. / tj. środa / o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie ul. Targowa 26, pok. Nr 5. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać przy sobie dowód osobisty oraz dowód wpłaty ustalonego wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy w Osjakowie Nr 12 9251 1019 0011 1285 2000 0080 w wysokości 10 % ceny wywoławczej do dnia 30 października 2015 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „Wadium na lokal mieszkalny Nr 3 położony w Osjakowie przy ul. Częstochowskiej 9”.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Osjakowie.

Cena nieruchomości podlega zapłacie w całości przed  zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Osjakowie, przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osjakowie (ul. Targowa 26 ) od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Wójta Gminy Osjaków dostępne są, w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Osjakowie, pod adresem www.osjakow.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan