OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 20007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr li91/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE.L.315 z dnia 3 grudnia 2007 r. str. 1) oraz art. 23 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

  1. Nazwa właściwego organizatora: Gmina Osjaków
  2. Adres: 98-320 Osjaków, ul. Targowa 26
  3. Określenie rodzaju transportu: Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.
  4. Określenie linii komunikacyjnych: Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej lub sieci komunikacyjnej przebiegających na obszarze Gminy Osjaków.
  5. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.). Organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 113)
  6. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: nie wcześniej niż rok od chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
  7. Zmiana informacji: Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Wójt Gminy Osjaków
(-) Jarosław Trojan