Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osjakowie

2015 12 14 punkt selektywnej zbiorki odpadow - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w OsjakowieW celu tworzenia mieszkańcom i użytkownikom posesji warunków lepszego gospodarowania odpadami, spełniając obowiązek z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w okresie od 2 września do 30 listopada 2015 r. Gmina Osjaków zrealizowała zadanie inwestycyjne pn.: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osjakowie ( PSZOK ).

PSZOK zlokalizowany został obok Oczyszczalni ścieków w Osjakowie przy ul. Wesołe Kąty.

Odebrane roboty budowlane wykonał wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Usług Sprzętowo Transportowych z Wielunia, za kwotę brutto 202 268,70,- złotych.

Wykonany zakres rzeczowy robót tego zadania obejmuje: utwardzenie terenu PSZOK wraz z dojazdem, z betonowej kostki brukowej na stabilizowanej mechanicznie, izolowanej od podłoża geomembraną podbudowie z kruszywa łamanego – o powierzchni 560 m2, budowę żelbetowej ściany oporowej, 73 mb ogrodzenia z prefabrykowanych płyt żelbetowych, zadaszonego boksu oraz systemu kanalizacji deszczowej PCV 160 zbierającej wody opadowe i z mycia nawierzchni z kostki brukowej (wraz z separatorem koalescencyjnym zanieczyszczeń ropopochodnych i innych), z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanego PSZOK.