Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)

Wójt Gminy Osjaków zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Osjaków do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Wójt Gminy Osjaków, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:
1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;
2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
3. przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
4. korzystają z pełni praw publicznych.

Zadania Komisji konkursowej:

1. ocena merytoryczna i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
2. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Osjaków.

Imienne zgłoszenia kandydatów (na załączonym formularzu zgłoszeniowym), należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą, faxem lub drogą e- mail na adres: Urząd Gminy w Osjakowie; 98-320 Osjaków; ul. Targowa 26; tel./fax 43 842 33 91; e – mail: [email protected] w terminie do dnia 22 lutego 2017 r. do godz. 15.00.

Wójt Gminy Osjaków
Jarosław Trojan

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy do prac w komisji konkursowej