Zaproszenie do oceny

Zaproszenie do oceny Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017:

  1. Zaproszenie do oceny programu
  2. Formularz opinii i uwag