Informacja z realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków”

{nomultithumb}FEPUE - Informacja z realizacji projektu  pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków”

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.
Cel projektu: poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie  wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w Gminie Osjaków.

Umowa o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Łódzkiego podpisana została w dniu 15.11.2017 r.  Całkowita wartość umowna projektu – 2.426.986,50 zł, w tym:
– umowna wartość dofinansowania – 1.836.042,50 zł,
– wkład własny (gminy i mieszkańców) – 15% wartości kosztów kwalifikowalnych plus podatek VAT.

W ramach projektu zamontowane zostały:
zestawy fotowoltaiczne na budynkach komunalnych gminy:
– oczyszczalni ścieków w Osjakowie  – instalacja na gruncie o mocy 39,52 kW,
– Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie  – na dachu o mocy 2 kW,
– stacji uzdatniania wody w Osjakowie – na dachu o mocy 10,4 kW,
– stacji uzdatniania wody w Chorzynie – na dachu o mocy 7,8 kW,
– oraz 70 zestawów fotowoltaicznych o mocy 3 kW i 2 kW u mieszkańców na terenie gminy, z tego o mocy:  
2 kW (mieszkalny)  –   7 szt
2 kW (gospodarczy) –   1 szt
3 kW (mieszkalny) – 47 szt
3 kW (gospodarczy) – 12 szt
3 kW (grunt) –   3 szt

Ponadto w 6 gospodarstwach domowych zostały wymienione kotły na kotły na biomasę: 4 szt o mocy 20 kW  i 2 szt o mocy 25 kW.
Obecnie Zakład Energetyczny kończy wymianę liczników u mieszkańców na liczniki dwukierunkowe.
Planowane zakończenie projektu do dnia 31 marca 2019 r.

Informacja dotycząca naboru do projektu

•    16.04.2015 r. – kurenda do sołtysów, strona internetowa osjakow.bip.net.pl oraz w RZW informująca o spotkaniu 21.04.2015 r. w GOK w Osjakowie oraz o terminie składania wniosków
•    21.04.2015 r. spotkanie informacyjne w GOK w Osjakowie
•    20.04.2015 r. – 28.04.2015 r. – wyznaczony termin składania wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Osjakowie wynikający z kalendarza naboru.
W wymaganym terminie wpłynęło ok. 180 wniosków
•    21.04.2015 r. uchwała nr 412/15 Zarządu Województwa Łódzkiego określająca kryterium regionalne naboru
•    21.04.2015 r. uchwała nr 413/15 Zarządu Województwa Łódzkiego określająca termin i miejsce składania wniosków
•    Opracowanie dokumentacji dla 2 budynków komunalnych i 35 instalacji u mieszkańców (wg. daty wpływu wniosków)
•    11.05.2015 r. złożenie wniosku o dofinansowanie budowy mikroinstalacji na kwotę 805.102,- zł
•    01.10.2015 r. informacja o nieprzyznaniu dofinansowania z uwagi na brak środków finansowych
•    30.06.2016 r. ogłoszenie regulaminu konkursu zamkniętego o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii –
•    Termin naboru wniosków o dofinansowanie 26.08.2016 r. – 02.09.2016 r.
•    30.05.2016 r. spotkanie informacyjne w GOK w Osjakowie w sprawie przystąpienia do inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE w Gminie Osjaków. Zainteresowanie zgłosiło ok. 70 osób pomimo, że w 2015 r. zainteresowanych było ok. 180.
•    23.06.2016 r. kurenda do sołtysów i stronę internetową osjakow.bip.net.pl – zaproszenie na spotkanie w sprawie możliwości dofinansowania wymiany kotłów na biomasę oraz informacja o terminie składania deklaracji przez mieszkańców do Urzędu Gminy w Osjakowie
•    27.06.2016 r. – spotkanie informacyjne w GOK w Osjakowie
•    29.06.2016 r. – 04.07.2016 r. – wyznaczony termin składania wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Osjakowie
W wymaganym terminie wpłynęło 6 wniosków na wymianę kotłów na biomasę
•    29.06.2016 r. – umieszczenie na stronie internetowej osjakow.bip.net.pl druków deklaracji i ankiet
•    31.08.2016 r. – uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie zmiany  terminu naboru wniosków do dnia 23.09.2016 r.
•    22.09.2016 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (70 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców, 4 budynki użyteczności publicznej i 6 kotłów na biomasę) na wartość 2.426.986,50 zł
•    14.09.2017 r. pismo o przyznaniu dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków”
•    15.11.2017 r. podpisanie umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu. Wartość projektu – 2.426.986,50 zł, w tym: wartość dofinansowania – 1.836.042,50 zł.

{nomultithumb}FEPUE - Informacja z realizacji projektu  pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków”

 

OZE01 - Informacja z realizacji projektu  pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków”   OZE03 - Informacja z realizacji projektu  pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków”   OZE04 - Informacja z realizacji projektu  pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków”   OZE02 - Informacja z realizacji projektu  pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków”