Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2019

Zgodnie z art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tj. Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm./ Wójt Gminy Osjaków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2019.

 

Rodzaj zadania:
Konkurs dotyczy zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Osjaków w 2019r.

 

Pełny tekst ogłoszenia wraz załącznikami dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Osjaków w zakładce Zamówienia publiczne > konkursy na realizację zadań publicznych > Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. lub pod poniższym linkiem: http://osjakow.bip.net.pl/?a=3364