Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach

UE PROW - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, mająca na celu zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez zapewnienie dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody do spożycia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.