Raport o stanie gminy Osjaków za 2018 rok.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Osjaków

Raport o stanie gminy za 2018r został opracowany zgodnie z art. 28aa ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. 2019.506/ .

Zebrane materiały od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji, są źródłem informacji o stanie naszej gminy. Opisują sytuację gminy pod względem gospodarowania jej zasobami oraz zarządzania.

Co roku, na zebraniach wiejskich, przedstawiamy mieszkańcom gminy szczegółowe dane o budżecie gminy, dochodach i wydatkach oraz o realizacji planowanych zadań.

Myślę, że zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach są efektem dobrej współpracy. Przemyślane decyzje dotyczące rozwoju Gminy Osjaków oraz wytężona praca Rady Gminy, Kierownictwa Urzędu Gminy i pracowników samorządowych, przy wsparciu Sołtysów i licznych organizacji społecznych działających na terenie Naszej Gminy, przyniosła wymierne efekty w postaci realizacji wielu projektów inwestycyjnych i społecznych. Dzięki dobrym decyzjom i pozyskanym środkom zewnętrznym zrealizowaliśmy wiele znaczących inwestycji, utrzymując gminę w stabilnej sytuacji finansowej.

Wnioskując do Wysokiej Rady o określone inwestycje mam zawsze na myśli rozwój Gminy i dobro mieszkańców.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Z poważaniem

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan