KURENDA – ODPADY Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie informuję, iż Rada Gminy Osjak…

KURENDA - ODPADY
 Szanowni Mieszkańcy!
 Uprzejmie informuję, iż Rada Gminy Osjak...

KURENDA – ODPADY

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informuję, iż Rada Gminy Osjaków podjęła uchwałę Nr XXIV/109/20 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r., poz. 3135) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnieniu uległa część opłaty stanowiącej 19,05 % z kwoty 21,- zł (po przeliczeniu kwota ulgi wynosi 4 zł na każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość) za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ulga obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informuję, iż warunkiem skorzystania z możliwości zastosowania ww. ulgi jest:

posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.
deklaracje właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków (do skrzynki podawczej), drogą listowną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
WZÓR DEKLARACJI jest dostępny na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Osjaków pod adresem https://bip.osjakow.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Osjakowie.

Zastępca Wójta Gminy Osjaków
/-/ Renata Kostrzycka
Udostępniono: 7

Data: 2020-06-08 15:38:11

Źródło