Zaproszenie do konsultacji Projektu Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Wójt Gminy Osjaków zaprasza
organizacje pozarządowe
do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 jeżeli
cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki
wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy
i zakres współpracy Gminy Osjaków oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań
publicznych.
Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie do Wójta Gminy Osjaków
(Urząd Gminy w Osjakowie, ul Targowa 26, 98-320 Osjaków, pok. nr 10 lub listownie)
w terminie do dnia 31 października 2022r. (liczy się data wpływu do urzędu)
na załączonym formularzu.