Zarządzenie nr 281/2023 Wójta Gminy Osjaków z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany projektu „Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”