Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap III.

obraz - Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap III.

Osjaków, dnia 18 sierpnia 2023 r.

NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap III.

Gmina Osjaków ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pn.: Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap III.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Na realizację projektu Gmina Osjaków będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021–2027 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Możliwość dofinansowania – do 95% kosztów kwalifikowalnych.

Wkład własny uczestnika projektu – min. 5% kosztów kwalifikowalnych, 100% kosztów niekwalifikowalnych.

Deklarację można złożyć na budowę instalacji:

• fotowoltaicznej  (produkcja energii elektrycznej)

• kolektorów słonecznych (ogrzewanie ciepłej wody użytkowej)

• powietrznej pompy ciepła (ogrzewanie budynku i ciepła woda użytkowa).

Termin i miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 – 320 Osjaków, pokój nr 9 – sala konferencyjna, I piętro, w terminie od 22.08.2023 r. do 25.08.2023 r., w godzinach pracy urzędu.

Aby móc złożyć deklarację należy spełnić następujące warunki:

  • mieszkać w gminie Osjaków i posiadać prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie gminy Osjaków, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
  • nie prowadzić działalności gospodarczej, rolniczej, agroturystycznej w budynku objętym projektem,
  • nie posiadać żadnych zobowiązań finansowych wobec Gminy Osjaków z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, ścieki, gospodarowanie odpadami itp. W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej zobowiązań, aby wziąć udział w projekcie, muszą być one uregulowane w terminie do 28.08.2023 r.
    W przeciwnym razie zgłoszenie takich osób zostanie wykluczone z udziału w projekcie.

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w projekcie o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty całości wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych, z powodu rezygnacji lub z innego powodu wykluczenia z uczestnictwa w projekcie).

Z uczestnikami projektu będą zawierane umowy określające warunki organizacyjno-formalne związane z przygotowaniem i realizacją projektu.

Gmina Osjaków zastrzega, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z Samorządem Województwa Łódzkiego umowy o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – grudzień 2023 r.

Planowany okres realizacji projektu, w przypadku otrzymania dofinansowania  – lata 2024/2025.

Szanowni Mieszkańcy

Deklaracje złożone po wyznaczonym terminie, zawierające braki w wypełnieniu oraz takie, do których nie będzie dołączonej faktury za energię elektryczną potwierdzającej jej zużycie w kW w 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Deklaracje do pobrania poniżej.

Deklaracje dostępne są również w Urzędzie Gminy Osjaków.