Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osjaków na lata 2023-2033

Wójt Gminy Osjaków, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osjaków na lata 2023-2033.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 29 września 2023 r. do dnia 29 października 2023 r. w postaci:

  1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

  • na stronie internetowej Gminy Osjaków: www.gmina.osjakow.pl
  • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.osjakow.pl/
  • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Osjaków, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków (pokój nr 2)

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/v6a2V8zCSu

3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godz. 13:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 17 października 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/ZaVQn3EekL. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 29 października 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Osjaków.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.osjakow.pl/ i stronie www.gmina.osjakow.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Osjaków:

• Zarządzenie Wójta Gminy Osjaków w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osjaków na lata 20232-3033,
• formularz zgłaszania uwag,
• projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osjaków na lata 2023-2033 wraz z załącznikami.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.osjakow.pl/
• na stronie internetowej www.gmina.osjakow.pl
• na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osjaków, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków
• w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Osjaków, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.gmina.osjakow.pl

Wójt Gminy Osjaków
(-) Jarosław Trojan