CAF

Metoda CAF w Urzędzie Gminy Osjaków

Urząd Gminy Osjaków przystąpił do projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” – Zadaniu pn. „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF) w JST”, realizowanego w Partnerstwie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w zakresie Wspólnej Metody Oceny (CAF).

W dniu 30 stycznia 2015 r. zawarta została umowa uczestnictwa w projekcie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. dotyczącej realizacji projektu nr POKL.05.02.02-00-001/12 oraz umowy partnerskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetami: Łódzkim, Ekonomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołą Administracji Publicznej , Warmińsko – Mazurskim, a Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, będącym Liderem niniejszego Partnerstwa. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2013 r.–30.11.2015 r.

Czytaj Więcej