Pozostałe

KURENDA

Nowe terminy składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.
 
W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:
 
od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
 
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
 
– 2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku zło?enia wniosku w pierwszym terminie,
– 1 – 31 października 2012 r. w przypadku zło?enia wniosku w drugim terminie, przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.
 
Wójt Gminy Osjaków
 
Jarosław Trojan

Przebudowa ul. Spacerowej

{multithumb thumb_width=590 thumb_height=220} Przebudowa ul. Spacerowej

W ramach otrzymania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 została przebudowana droga gminna – ulica Spacerowa w Osjakowie. W ramach tej przebudowy ulica zyskała nową nawierzchnie asfaltową, chodnik, zjazdy, odwodnienie. Wartość projektu to około 350 tys. zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie.

Czytaj Więcej

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin ( gazu ziemnego i ropy naftowej) w obszarze” Wieluń” – zmiana koncesji nr 30/2011/p.

 pdf 16 - ZAWIADOMIENIE ZAWIADOMIENIE.PDF

Liceum uzupełniające dla dorosłych

{multithumb thumb_width=280 thumb_height=186}gimnazjum na zewnatrz 1 20091104 1490345962 - Liceum uzupełniające dla dorosłychW osjakowskim gimnazjum ma funkcjonować od października zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Dla kogo liceum? Dla osób, które ukończyły szkoły zawodowe. Zajęcia mają odbywać się w systemie zaocznym – zjazdy co dwa tygodnie. Okres kształcenia ma potrwać 2 lata i zakończyć się maturą. W zależności od liczby chętnych czesne będzie wynosić od 80 do 120 zł. Osoby nieprzystępujące do egzaminu maturalnego otrzymają świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (wykształcenie średnie). Zajęcia prowadzić będą nauczyciele z gimnazjum. Na chwilę obecną zgłoszonych jest ok. 15-20 osób i są jeszcze wolne miejsca.

W sobotę 24 września o 11:00 w gimnazjum w Osjakowie będzie miało miejsce spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem nauki w uzupełniającym liceum dla dorosłych. Szczegółowe informacje na temat liceum można również uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. Wieluńska 14
98-320 Osjaków
tel. (43) 842 36 84
www.gimnazjum.osjakow.pl

Świadomi zagrożenia. Kampania społeczna Lasów Państwowych

Co roku w Polsce lasy płoną 10 000 razy. Prawie wszystkie pożary powodują ludzie. Tylko my możemy temu zapobiec. Społeczna kampania informacyjno-edukacyjna, zainicjowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, ma za zadanie ograniczyć dramatyczną skalę tego problemu i doprowadzić do zmniejszenia liczby pożarów lasów o jedną trzecią. Kampania rusza już 15 czerwca.

{youtube}A8T-HBsdI5o{/youtube}

Mało kto zdaje sobie sprawę z zastraszających statystyk: aż 9 na 10 pożarów lasów to wina człowieka. W powszechnej świadomości jest to odległy problem, który pozornie nas nie dotyczy. Zbyt łatwo lekceważymy proste i – wydawałoby się – oczywiste reguły bezpiecznego zachowania w lesie. Niedopałek papierosa, ognisko wśród drzew, łąka wypalana w ten sam sposób od lat – większość z nas jest przekonana, że takie zagrożenia powodują „inni”. Rzadko też zdajemy sobie sprawę, że pożar lasu oznacza nie tylko katastrofę w świecie przyrody, lecz może bezpośrednio i dotkliwie dotknąć nas, naszych bliskich, sąsiadów, nasz majątek. Przecież wszyscy korzystamy z lasów, a wielu z nas mieszka lub pracuje w ich bezpośredniej bliskości.

Czytaj Więcej

Animatorzy na start!

{nomultithumb}Kapitał Ludzki

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie ?Animator kultury?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem ?Animatora kultury? jest edukacja 60 nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry administracyjnej szkół, placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących, głównie z terenów wiejskich województwa łódzkiego w obszarze animacji kultury, podniesienie ich kompetencji, a także aktywizacja lokalnych społeczności.

Projekt ma charakter szkolenia (kursu doskonalącego), który zapewni uczestnikom możliwość nabycia kompetencji potrzebnych do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych. Celem kursu jest umożliwienie zdobycia nowych umiejętności zawodowych, niezbędnych do prowadzenia praktycznych działań animacyjnych, upowszechniania działań kulturalnych oraz poszerzenie wiedzy na temat współczesnej kultury w środowiskach regionalnych i lokalnych.

Czytaj Więcej

Praca w sołectwach

Praca w sołectwach

Od 24 stycznia 2011r. do 8 lutego 2011 r. w gminie Osjaków odbyły się zebrania sołeckie. Były to zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których sołtysi przedstawili zebranym sprawozdania ze swojej działalności oraz rad sołeckich, z którymi współpracują. Tematem zebrań było omówienie projektu budżetu na 2011 rok wraz z planowanymi inwestycjami i informacji o bieżącej działalności gminy. W związku z upływem kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich dokonano wyboru nowych władz poszczególnych Sołectw.

Natomiast w dniu 31 marca 2011 roku podczas VI Sesji Rady Gminy w Osjakowie podziękowano wszystkim sołtysom, którzy zakończyli swoją pracę samorządową w sołectwach.

Wykaz sołtysów w rozwinięciu.

Czytaj Więcej