Wniosek o lokalizację zjazdu

Do wniosku należy załączyć:

  1. Mapę sytuacyjno-wysokościową,
  2. Wypis aktu notarialnego,
  3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
  4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;

Załączniki