Wniosek o umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym

Do wniosku należy załączyć:

  1. szczegółowy plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni w skali 1:500 lub l : 1000;
  2. ogólny plan orientacyjny w skali I : 10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka;
  3. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
  4. kserokopia uzgodnienia dokumentacji – postanowienie;
  5. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Załączniki