Wniosek o wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu

Do wniosku należy załączyć

  1. kopię dowodu/ów rejestracyjnego/ych – nie dotyczy identyfikatorów na okaziciela
  2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców
  3. dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz, np. list przewozowy, aktualne umowy bądź inne dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu do strefy ograniczeń

Załączniki