Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcia pasa drogowego

Do wniosku należy załączyć:

  1. Mapę zasadnicza z nakładką ewidencyjną,
  2. Decyzję o warunkach zabudowy/ wypis wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. Dokument potwierdzający posiadane prawo do dysponowania nieruchomością,
  4. Upoważnienie / pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej,
  5. Kopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Inwestora.

Załączniki