Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Wymiana źródeł ciepła w Gminie Osjaków

CPV:
44621200; 45300000; 45331110; 45330000; 45331000; 45332200; 45421000; 45000000

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wymaga się, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
i wskazać sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia, nie mniejszą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
– w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem urządzeń grzewczych na niskoemisyjne źródła ciepła w budynkach w ilości min. 15 szt. – w ramach maksymalnie jednego kontraktu.
Uwaga:
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych o wartości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w ramach maksymalnie jednego kontraktu, a nie w formule dostaw z montażem.

– dysponuje osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie wszystkimi aspektami realizacji inwestycji, o niżej określonych kwalifikacjach:
– co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (co najmniej w zakresie ograniczonym),
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020.1333 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz 
– co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 r, Nr 63 poz. 394 ze zm.).

Termin realizacji:
120 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Renata Kostrzycka

Miejsce składania ofert:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres ePUAP: UGOsjakow/skrytkaUGO.

Oferty można składać do:
2021-05-31 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2021-05-31 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym odszyfrowanie i otwarcie ofert odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu i skrzynki EPUAP: /UGOsjakow/skrytkaUGO.

Kryteria wyboru:
Cena (koszt) wykonania całego zakresu zamówienia [C] – 60% = 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi [G] = 10% = 10 pkt
Czas usunięcia usterki [T] = 30% = 30 pkt
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert określony został w pkt 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wadium:
80 000,00 zł

Uwagi:

Firmy uczestniczące

class=”txt”>