Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi przesłany do Woj…

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi przesłany do Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 sierpnia 2019 r.
W miesiącu sierpniu 2019 r. stan zanieczyszczenia powietrza na obszarze woj. łódzkiego nie odbiega od mierzonego w wieloleciu dla danej pory roku. Nie dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń: pyłu PM10, pyłu PM2,5, NO2, SO2, tlenku węgla, benzenu. Mierzone wartości średniogodzinne, ośmiogodzinne i średniodobowe są na stosunkowo niskim poziomie. Na żadnej z automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza w województwie łódzkim nie notuje się przekroczeń standardów ww. zanieczyszczeń powietrza. Jedynie w upalne, bezchmurne i bezdeszczowe dni może dochodzić do przekroczenia docelowej maksymalnej wartości ośmiogodzinnej ozonu w ciągu doby.

Wyczuwalna w ostatnich dniach uciążliwość zapachowa jest pochodzenia naturalnego – m.in. nawożenie gruntów ornych naturalnymi nawozami. Jest zjawiskiem przejściowym mimo, że uciążliwym, zwłaszcza podczas odpowiedniego kierunku wiatru, powodującego napływ powietrza z terenów rolniczych na obszar zabudowany. Nie jest szkodliwa dla zdrowia ludzkiego.
Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza dostępna jest na stronie: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
Udostępniono: 2

Data: 2019-08-15 16:13:58

Źródło