Przeszkolenie z KPP pracowników podległych i nadzorowanych przez siebie służb (P…

Przeszkolenie z KPP pracowników podległych i nadzorowanych przez siebie służb (PSP, Policja, wojsko) zapewniają odpowiednio minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast w odniesieniu do pozostałych osób fizycznych oraz zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (SM, OSP, WOPR, operatorzy numeru alarmowego i in.) zasady przeprowadzania szkolenia z KPP określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408), a ustawowy nadzór nad prawidłowością ich realizacji sprawuje właściwy miejscowo wojewoda.
Zgodnie z art. 13 ust. 2-4 ustawy o PRM, podmiot prowadzący kurs przed jego rozpoczęciem obowiązany jest uzyskać zatwierdzenie programu kursu. Program kursu zatwierdza wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs, po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem określonym w rozporządzeniu oraz przeprowadzeniu weryfikacji kwalifikacji kadry dydaktycznej. Aktualny wykaz podmiotów, które uzyskały dotychczas zgodę Wojewody Łódzkiego na prowadzenie kursów KPP przytaczamy poniżej. Znajduje się na ona także stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

https://www.lodzkie.eu/…/1435,wykaz-podmiotow-ktorym-wojewo…

Zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zostało wydane następującym podmiotom:

1. “Rat-Med” sp. jawna, ul. Osada Dolna 10, 96-200 Rawa Mazowiecka, z miejscem prowadzenia kursu – ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. Szkoła Ratownictwa Medycznego przy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/141, 90-302 Łódź

3. Centrum Szkoleń Medycznych w Łodzi Wójcik Janiszewski Spółka Jawna, ul. Łąkowa 7A lok. 111, 90-562 Łódź

4. "VIMED" Rafał Kaczmarek, ul. Klonowa 33, Poniatów, 97-330 Sulejów, miejsce prowadzenia kursu – ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 23, Włodzimierzów, 97-330 Sulejów

5. Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z miejscem prowadzenia kursu w Sieradzu przy ul. T. Grzesika i R. Piwnika 1

6. Ratownictwo Wodne Szkoła Pływania i Sportów Wodnych z siedzibą w Łodzi przy ul. Rojnej 69A z miejscem prowadzenia kursu – Hala MOSiR Łódź, ul. Ks. Skorupki 21

7. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, ul. 6 Sierpnia 92, 90-646 Łódź

8. Centrum Szkoleniowe "SACHMET" Radosław Michalski, ul. Futrynowa 20, 95-030 Starowa Góra

9. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

10. Fundacja “Oświata I Nauka Bez Granic Pro Futuro – Centralny Ośrodek Edukacji Ratownictwa Medycznego”, ul. Łagiewnicka 102/116 lok. 51, 91-456 Łódź, z miejscem prowadzenia kursu – ul. Konopnickiej 39a, 95-200 Pabianice

11. Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Ogrodowa 8 lok. 27, 98-220 Zduńska Wola, z miejscem prowadzenia kursu – ul. Zielona 59 A, 98-220 Zduńska Wola

12. Zespól Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz

13. PIO-MED Piotr Patała, Psary Lechawa 27, 97-320 Wolbórz, z miejscem prowadzenia kursu – ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

14. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. , ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź

15. P.H.U. “BARO” Robert Pietrzak ul. Bratoszewskiego 19 m.89, 95-070 Aleksandrów Łódzki

16. RESCUE TEAM Krystyna Kacprzak USŁUGI MEDYCZNE I SZKOLENIOWE ul. J. Słowackiego 29A/3, 96-200 Rawa Mazowiecka.

17. MEDIC Usługi Medyczne Waldemar Świętosławski, ul. Miejska 17, 98-200 Sieradz, z miejscem prowadzenia kursu – Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
Udostępniono: 2

Data: 2019-07-31 10:47:22

Źródło