Wojciech Zygmunt

Samodzielne st. ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż.(ZKOP)