O gminie Osjaków

Gmina Osjaków położona jest przy drodze krajowej nr 74 (dawna DK8) łączącej Wrocław z Warszawą. Naturalną osią ziemi osjakowskiej jest rzeka Warta. Sam Osjaków to dawne miasteczko, dziś wieś i siedziba gminy. Gmina ma charakter rolniczy, jednak sam Osjaków na powrót staje się ponadlokalnym centrum administracyjno-usługowym.

Gmina jest zwodociągowana w 100%, a długość sieci wynosi 118,7 km. Własna oczyszczalnia ścieków, przy długości sieci kanalizacyjnej 12,2 km, obsługuje ponad 370 gospodarstw domowych oraz obiekty usługowe i użyteczności publicznej.

Na terenie gminy funkcjonuje 180 podmiotów gospodarczych. Są to zakłady handlowe, usługowe i produkcyjne różnych branż.

Gmina ma potencjalne warunki do rozwoju rekreacji i wypoczynku, 36,1% jej powierzchni to lasy. Znaczne obszary są przeznaczone do dalszego zalesienia.

Gmina Osjaków jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne to 4.670 ha. Grunty o bonitacji III i IV klasy stanowią 10,2% użytków rolnych. Wśród upraw dominują zboża. ziemniaki i warzywa.

Działalność oświatowo-wychowawczą prowadzą: Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Katolickie Szkoły podstawowe w Drobnicach i Czernicach oraz Publiczne Przedszkole w Osjakowie wraz z trzema Oddziałami w Drobnicach, Kolonii Raduckiej i Chorzynie.

Zainteresowania sportowe mieszkańców pozwala realizować Gminny Ludowy Klub Sportowy „Warta” dysponujący pełnowymiarowym stadionem wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Wśród uprawianych dyscyplin przeważa piłka nożna i tenis stołowy. Natomiast w szkołach działają uczniowskie kluby sportowe.

Działalność kulturalna skupiona jest wokół Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Przy Ośrodku Kultury działają trzy zespoły pieśni ludowej (w Osjakowie, Dębinie i Chorzynie) oraz Młodzieżowy Zespół Wokalno-Instrumentalny i Świetlica Środowiskowa dla dzieci.

Na terenie gminy znajduje się 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym drużyna ratownictwa powodziowego, odpowiednio wyposażonych i przygotowanych do niesienia pomocy w razie pożaru, wypadków drogowych lub innych zdarzeń losowych. Opiekę medyczną zapewniają dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Ponadto w Osjakowie znajduje się apteka, poczta, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Osjaków ponownie staje się ośrodkiem ponadlokalnym. Sprzyja temu dobre położenie przy trasie DK74. Ponadlokalnymi instytucjami mającymi swoje siedziby w Osjakowie są: Komisariat Policji, obejmujący swoim zasięgiem trzy gminy, Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieluńskiej oraz Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Rozwój miejscowości i całej gminy sprzyja podejmowaniu i prowadzeniu licznych inwestycji do czego gorąco zachęcamy.

Herb Gminy Osjaków

logo 273x300 - O gminie Osjaków