Strona główna

Szanowni Mieszkańcy,

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 Wójt Gminy Osjaków informuje, że pracownicy nie będą dokonywać odczytów wodomierzy w domach. Stany wodomierzy należy spisać
na karteczkach i wywiesić w widocznym miejscu, tj. przy skrzynce pocztowej, bramie, furtce bądź podać pracownikowi osobiście lub telefonicznie w dniu odczytu
w godzinach od 8.00 do 15.00 zgodnie z załączonym harmonogramem.

Harmonogram może ulec zmianie z przyczyn niezależnych, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

 

Harmonogram odczytu wodomierzy.

artukul reklamowy NSP RGB bez spadu 01 scaled - Strona główna

KOMUNIKAT

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną (wzrost zachorowań na COVID-19) Urząd Gminy w Osjakowie wprowadza dodatkowe obostrzenia dotyczące załatwiania spraw urzędowych:
1. Osobisty kontakt w Urzędzie Gminy możliwy jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem.
2. Pisma należy składać do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Osjakowie.
3. Zachęcamy do korzystania z komunikacji elektronicznej.

Dziękujemy za zrozumienie.
Tylko wspólny wysiłek może przynieść pozytywny efekt w powstrzymaniu pandemii.

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan

 

Dane kontaktowe pracowników oraz adresy skrzynek E-PUAP

Wzory druków do pobrania

Informuję mieszkańców Gminy Osjaków, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap II”, że od dnia dzisiejszego, tj 15 marca 2021 r., zaczyna się pierwszy etap przygotowań.
Każdy z audytorów posiada imienne upoważnienie, którym musi się okazać przed wejściem na posesję.
Rozliczenia finansowe realizowane są wyłącznie bezgotówkowo, na wskazany rachunek bankowy, który został przedstawiony w Informacji dla uczestników projektu. Proszę o dobrą współpracę z audytorami.
Od tego zależy czy uda się uwzględnić wszystkich zainteresowanych.

Wójt Gminy Osjaków

/-/ Jarosław Trojan

KOMUNIKAT

Osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap II”, a nie dołączyły faktury za zużycie energii potwierdzającej roczne zużycie w 2020 r. proszone są przygotowanie faktur do wizytacji osób wykonujących inwentaryzację budynków.

 

Z-ca Wójta Gminy Osjaków
Renata Kostrzycka
logotypy - Strona główna

KOMUNIKAT

Wszystkich Państwa, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap II”, informuję, że Gmina Osjaków rozpoczęła przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu. W tym celu, podjęto współpracę ze spółką Regionalna Agencja Poszanowania Energii Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź, KRS 0000677498.

Przedstawiciele Spółki przygotują dokumentację do wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii – układów paneli fotowoltaicznych.

Począwszy od dnia 15 marca 2021 r., po wcześniejszym poinformowaniu właściciela nieruchomości drogą telefoniczną lub za pomocą poczty e-mail, sukcesywnie będą przeprowadzane inwentaryzacje budynków mieszkalnych zgłoszonych do projektu.

W związku z tymi pracami podajemy następujące informacje:

  1. Wizytacje będą przeprowadzać osoby posiadające identyfikatory firmowe i pisemne upoważnienie.
  2. W trakcie wizyty sporządzony zostanie protokół uzgodnień, na bazie którego wykonana zostanie dokumentacja techniczna. Podpisanie przez właściciela nieruchomości wymienionego protokołu uważa się za akceptację zaproponowanych rozwiązań technicznych. Odmowa podpisu oznaczać będzie rezygnację z udziału w projekcie.
  3. Z tytułu wykonania inwentaryzacji, oględzin technicznych nieruchomości i podpisania protokołu, o którym mowa w pkt 2, każdy z uczestników projektu, tj. właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do dokonania zapłaty w wysokości 180,00 zł brutto, w terminie i na rachunek bankowy wskazany w wystawionej fakturze przez Spółkę Regionalna Agencja Poszanowania Energii z siedzibą w Łodzi.
  4. Kwota, o której mowa w pkt 3 nie podlega zwrotowi w sytuacji wycofania się uczestnika z projektu lub też w przypadku nieotrzymania przez Gminę Osjaków dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
  5. W przypadku braku numeru na nieruchomości prosimy o jego wywieszenie na kartce umieszczonej na ogrodzeniu lub w widocznym z ulicy/drogi oknie budynku mieszkalnego.
  6. W niektórych sytuacjach w celu dokonania oględzin połaci dachowych należy zapewnić dostęp także na strych.
  7. Celem sprawnego przeprowadzenia kolejnego etapu prac związanego z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, proszę Państwa o dostosowanie się do terminów wizyt zaproponowanych przez osoby przeprowadzające inwentaryzację i oględziny budynków.
  8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom wykonującym inwentaryzację, prosimy również o zamykanie psów.

                                                                                          Wójt Gminy Osjaków

                                                                                        /-/   Jarosław Trojan

Szanowni Mieszkańcy

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informuję, że z dniem 15 stycznia 2021 r. rozpoczyna się rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy ukończyli 80 rok życia. Natomiast od 22 stycznia 2021 r. rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.
Informuję, że na terenie Gminy Osjaków został utworzony jeden punkt szczepień, zlokalizowany w NZOZ VITAMED przy ul. Wieluńskiej 11 w Osjakowie.
Rejestracji można dokonać:
1. w punkcie szczepień osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 43 842 33 11
2. telefonicznie za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 989
3. online przez Internetowe Konto Pacjenta

Na szczepienie należy zgłosić się z wypełnionym kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19, który jest dostępny pod podanym poniżej adresem internetowym.
Osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z dostępem do w/w punktu szczepień Gmina zapewni transport.
W powyższej sprawie należy kontaktować się z Panią Anną Kostrzewa, koordynatorem ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tel.: 535-690-146 (w dni robocze w godzinach 8:00-15:00).

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego

Ważne informacje dotyczące szczepień

Gmina Osjaków znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego dotyczącego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Osjaków”. Wniosek Gminy Osjaków przewiduje wymianę źródeł ciepła (pieców niskosprawnych energetycznie) na piece nowe, ekologiczne, opalane pelletem, gazem lub za pomocą pomp ciepła, w 52 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Ponadto, kilku właścicieli budynków, w ramach projektu, ma przewidziane do wykonania roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku, np. ocieplenie stopu, poddasza, wymianę stolarki okiennej i/ub drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych.

 

         Renata Kostrzycka

         z-ca wójta
promuje lodzkie naglowek - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych: w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11 i w Drobnicach nr 51”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV. 2 Termomodernizacja budynków, poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Okres realizacji projektu: 2019 r.  – 2022 r.

Wartość projektu ogółem: 2 581 771,41 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 579 466,40 zł

Dofinansowanie UE: 1 342 546,41 zł

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację budynków w Gminie Osjaków.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków – VII etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 48.138,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 318/OZ/D/2020 z dnia 02 października
2020 r.

Koszt całkowity zadania: 53.488,29 zł.


link do strony
www.zainwestujwekologie.pl

WFOSIGW - Strona główna

LOGO 1 - Strona główna

Gmina Osjaków w okresie od 1 lipca 2020 r. do 1 października 2020 r. realizuje projekt pn. "Społeczność Lokalna Zgrana, Altana dla Nas Wybudowana". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

INFORMACJA

Wszyscy mieszkańcy Gminy Osjaków, w związku obecną sytuacją związaną z zachorowaniami na groźnego koronawirusa, proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi osobami, zachowanie zasad higieny oraz unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzi.

Mieszkańcy Gminy Osjaków, którzy w ostatnim czasie powrócili z terenów objętych szczególnym działaniem w związku z zagrożeniem koronawirusem, zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W naszym wspólnym interesie jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan

getimg.php?name=ajax%2Cdownload%2C6 - Strona główna

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 38.502,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania: 46.153,47 zł.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi:
http://zainwestujwekologie.pl

LOGO 1 - Strona główna

Gmina Osjaków w roku 2019 realizowała, w miejscowości Chorzyna w Gminie Osjaków, projekt pn. "Aktywne społeczeństwo dba o tożsamość regionalną". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

getimg.php?name=logo22 - Strona główna

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.: "Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu: rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

getimg.php?name=ajax%2Cdownload%2C6 - Strona główna

Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017 Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie. Wartość ogólna zadania: 2 958 099,00 zł Wysokość dofinansowania: 715 698,00 zł

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi:
http://zainwestujwekologie.pl

TELEFONY I ADRESY MAILOWE W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE - Strona główna AKTUALNA SYTUACJA COVID19 W POWIECIE WIELUŃSKIM - Strona główna
HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIOW W ROKU SZKOLNYM 2020 21 - Strona główna Przycisk odpady - Strona główna

Godziny pracy Urzędu Gminy w Osjakowie

Z dniem 27 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:
niedziela Zamknięte
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 07:30 - 15:30
środa 07:30 - 15:30
czwartek 07:30 - 15:30
piątek 07:30 - 15:30
sobota Zamknięte
W tej chwili Urząd Gminy jest zamknięty.Urząd Gminy czynny będzie: poniedziałek (19 kwietnia 2021) w godzinach: 08:00 - 16:00

Ostatnie aktualności