Strona główna

Szanowni Mieszkańcy

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informuję, że z dniem 15 stycznia 2021 r. rozpoczyna się rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy ukończyli 80 rok życia. Natomiast od 22 stycznia 2021 r. rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.
Informuję, że na terenie Gminy Osjaków został utworzony jeden punkt szczepień, zlokalizowany w NZOZ VITAMED przy ul. Wieluńskiej 11 w Osjakowie.
Rejestracji można dokonać:
1. w punkcie szczepień osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 43 842 33 11
2. telefonicznie za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 989
3. online przez Internetowe Konto Pacjenta

Na szczepienie należy zgłosić się z wypełnionym kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19, który jest dostępny pod podanym poniżej adresem internetowym.
Osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z dostępem do w/w punktu szczepień Gmina zapewni transport.
W powyższej sprawie należy kontaktować się z Panią Anną Kostrzewa, koordynatorem ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tel.: 535-690-146 (w dni robocze w godzinach 8:00-15:00).

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego

Ważne informacje dotyczące szczepień

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków!

 

Z uwagi na trwającą pandemię informuję, że rozliczenie za wodę i odbiór ścieków odbywać się będzie wg następujących zasad:

  1. w m-cu styczniu 2021 r. inkasent dokona odczytu stanu wodomierzy i rozliczy wpłacone zaliczki w 2020 r.
  2. w przypadku braku możliwości dokonania odczytu przez inkasenta, należy przekazać stan wodomierza inkasentowi osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 693 409 920 lub 607 170 044.
  3. w przypadku wystąpienia niedopłaty za zużycie wody i odprowadzone ścieki należy kwotę niedopłaty uiścić w terminie i na rachunek wskazany na fakturze (inkasent nie pobiera gotówki).
  4. w przypadku wystąpienia nadpłaty za zużycie wody i odprowadzone ścieki, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności.

O sposobie rozliczenia opłat za zużycie wody i odbiór ścieków w 2021 r., poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

 

Z-ca Wójta Gminy Osjaków

       Renata Kostrzycka

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż od dnia 12 stycznia 2021 roku czynny będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się w Osjakowie przy ul. Wesołe Kąty 3.

PSZOK otwarty będzie we wtorki i piątki w godzinach 9⁰⁰-11⁰⁰
oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach 8⁰⁰-10⁰⁰.

Gmina Osjaków znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego dotyczącego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Osjaków”. Wniosek Gminy Osjaków przewiduje wymianę źródeł ciepła (pieców niskosprawnych energetycznie) na piece nowe, ekologiczne, opalane pelletem, gazem lub za pomocą pomp ciepła, w 52 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Ponadto, kilku właścicieli budynków, w ramach projektu, ma przewidziane do wykonania roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku, np. ocieplenie stopu, poddasza, wymianę stolarki okiennej i/ub drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych.

 

         Renata Kostrzycka

         z-ca wójta
promuje lodzkie naglowek - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych: w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11 i w Drobnicach nr 51”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV. 2 Termomodernizacja budynków, poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Okres realizacji projektu: 2019 r.  – 2022 r.

Wartość projektu ogółem: 2 581 771,41 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 579 466,40 zł

Dofinansowanie UE: 1 342 546,41 zł

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację budynków w Gminie Osjaków.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków – VII etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 48.138,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 318/OZ/D/2020 z dnia 02 października
2020 r.

Koszt całkowity zadania: 53.488,29 zł.


link do strony
www.zainwestujwekologie.pl

WFOSIGW - Strona główna

LOGO 1 - Strona główna

Gmina Osjaków w okresie od 1 lipca 2020 r. do 1 października 2020 r. realizuje projekt pn. "Społeczność Lokalna Zgrana, Altana dla Nas Wybudowana". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

INFORMACJA

Wszyscy mieszkańcy Gminy Osjaków, w związku obecną sytuacją związaną z zachorowaniami na groźnego koronawirusa, proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi osobami, zachowanie zasad higieny oraz unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzi.

Mieszkańcy Gminy Osjaków, którzy w ostatnim czasie powrócili z terenów objętych szczególnym działaniem w związku z zagrożeniem koronawirusem, zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W naszym wspólnym interesie jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan

getimg.php?name=ajax%2Cdownload%2C6 - Strona główna

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 38.502,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania: 46.153,47 zł.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi:
http://zainwestujwekologie.pl

LOGO 1 - Strona główna

Gmina Osjaków w roku 2019 realizowała, w miejscowości Chorzyna w Gminie Osjaków, projekt pn. "Aktywne społeczeństwo dba o tożsamość regionalną". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

getimg.php?name=logo22 - Strona główna

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.: "Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu: rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

getimg.php?name=ajax%2Cdownload%2C6 - Strona główna

Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017 Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie. Wartość ogólna zadania: 2 958 099,00 zł Wysokość dofinansowania: 715 698,00 zł

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi:
http://zainwestujwekologie.pl

TELEFONY I ADRESY MAILOWE W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE - Strona główna AKTUALNA SYTUACJA COVID19 W POWIECIE WIELUŃSKIM - Strona główna
HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIOW W ROKU SZKOLNYM 2020 21 - Strona główna Przycisk odpady - Strona główna

Godziny pracy Urzędu Gminy w Osjakowie

Z dniem 27 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:
niedziela Zamknięte
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 07:30 - 15:30
środa 07:30 - 15:30
czwartek 07:30 - 15:30
piątek 07:30 - 15:30
sobota Zamknięte
W tej chwili Urząd Gminy jest zamknięty.Urząd Gminy czynny będzie: czwartek (25 lutego 2021) w godzinach: 07:30 - 15:30

Ostatnie aktualności