Strona główna

Ostatnie aktualności

175302417 291056195916410 5127829137230770924 n - Strona główna

Kurenda

       Szanowni Państwo oszczędzajmy wodę!

W związku z występującymi upałami wprowadza się zakaz podlewania ogródków i upraw, napełniania zbiorników wodnych oraz mycia samochodów od dnia 21 czerwca 2021 r. do odwołania w godzinach od 06.00-23.00.

Woda dostarczana do Państwa domów przeznaczona jest przede wszystkim do celów socjalno – bytowych.

Pobór wody w tym okresie i jej wykorzystywanie do innych celów, powoduje ograniczenia dostawy wody na potrzeby socjalno-bytowe oraz dla zwierząt.

 

Wójt Gminy Osjaków

   /-/ Jarosław Trojan

Szanowni Mieszkańcy gminy Osjaków,

Zwracam się do Was z prośbą o zaszczepienie się w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Sam przystąpiłem do Programu, ponieważ wierzę, że tylko w ten sposób możemy skutecznie zabezpieczyć siebie i naszych bliskich przed skutkami zakażenia.

Wszyscy pamiętamy jakie ograniczenia i utrudnienia niesie pandemia i jak bardzo chcieliśmy powrócić do normalnego życia bez ograniczeń pandemicznych.

Przy wspólnej mobilizacji możemy również, jako wspólnota samorządowa, uzyskać wsparcie finansowe w ramach ogłoszonego konkursu dla gmin.

Na szczeblu regionalnym jest to kwota 1 000 000 zł. a na szczeblu krajowym 2 000 000 zł., które możemy przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Jeżeli pozyskamy te środki, wspólnie określimy na jaki cel zostaną przeznaczone.

Zachęcam do wspólnego działania.

Szanowni Mieszkańcy,
Informuję, iż osoby zainteresowane przyłączeniem się do sieci gazociągowej mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa dostępnej pod poniższym adresem.
Na stronie PSG dostępne są również potrzebne do ustalenia warunków przyłączenia druki dokumentów.
Wielun scaled - Strona główna

Gmina Osjaków znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego dotyczącego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Osjaków”. Wniosek Gminy Osjaków przewiduje wymianę źródeł ciepła (pieców niskosprawnych energetycznie) na piece nowe, ekologiczne, opalane pelletem, gazem lub za pomocą pomp ciepła, w 52 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Ponadto, kilku właścicieli budynków, w ramach projektu, ma przewidziane do wykonania roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku, np. ocieplenie stopu, poddasza, wymianę stolarki okiennej i/ub drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych.

 

         Renata Kostrzycka

         z-ca wójta
promuje lodzkie naglowek - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych: w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11 i w Drobnicach nr 51”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV. 2 Termomodernizacja budynków, poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Okres realizacji projektu: 2019 r.  – 2022 r.

Wartość projektu ogółem: 2 581 771,41 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 579 466,40 zł

Dofinansowanie UE: 1 342 546,41 zł

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację budynków w Gminie Osjaków.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków – VII etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 48.138,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 318/OZ/D/2020 z dnia 02 października
2020 r.

Koszt całkowity zadania: 53.488,29 zł.

WFOSIGW - Strona główna

LOGO 1 - Strona główna

Gmina Osjaków w okresie od 1 lipca 2020 r. do 1 października 2020 r. realizuje projekt pn. "Społeczność Lokalna Zgrana, Altana dla Nas Wybudowana". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

getimg.php?name=ajax%2Cdownload%2C6 - Strona główna

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 38.502,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania: 46.153,47 zł.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Wymiana źródeł ciepła w gminie Osjaków" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Czas realizacji: 2020 - 2021 r.
Całkowita wartość projektu: 4 342 213,08 zł
kwota dofinansowania: 3 912 392,27 zł
Cel projektu: Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Osjaków poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła bardziej ekologiczne.

LOGO 1 - Strona główna

Gmina Osjaków w roku 2019 realizowała, w miejscowości Chorzyna w Gminie Osjaków, projekt pn. "Aktywne społeczeństwo dba o tożsamość regionalną". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

getimg.php?name=logo22 - Strona główna

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.: "Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu: rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

getimg.php?name=ajax%2Cdownload%2C6 - Strona główna

Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017 Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie. Wartość ogólna zadania: 2 958 099,00 zł Wysokość dofinansowania: 715 698,00 zł

TELEFONY I ADRESY MAILOWE W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE - Strona główna AKTUALNA SYTUACJA COVID19 W POWIECIE WIELUŃSKIM - Strona główna
HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIOW W ROKU SZKOLNYM 2020 21 - Strona główna Przycisk odpady - Strona główna

Godziny pracy Urzędu Gminy w Osjakowie

Z dniem 27 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:
niedziela Zamknięte
poniedziałek 08:00 – 16:00
wtorek 07:30 – 15:30
środa 07:30 – 15:30
czwartek 07:30 – 15:30
piątek 07:30 – 15:30
sobota Zamknięte
W tej chwili Urząd Gminy jest zamknięty.Urząd Gminy czynny będzie: poniedziałek (27 września 2021) w godzinach: 08:00 - 16:00