Strona główna

PFRON - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej” dofinansowany w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar D.

Dotacji celowej w wysokości 200 000,00 zł udzielił Gminie Osjaków Powiat Wieluński.
Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość zadania:         338 127,00 zł

Wartość dotacji:                              200 000,00 zł

Środki własne Gminy:                    138 127,00 zł

175302417 291056195916410 5127829137230770924 n - Strona główna
Plakat CG 1 - Strona główna
Wielun scaled - Strona główna

Gmina Osjaków znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego dotyczącego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Osjaków”. Wniosek Gminy Osjaków przewiduje wymianę źródeł ciepła (pieców niskosprawnych energetycznie) na piece nowe, ekologiczne, opalane pelletem, gazem lub za pomocą pomp ciepła, w 52 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Ponadto, kilku właścicieli budynków, w ramach projektu, ma przewidziane do wykonania roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku, np. ocieplenie stopu, poddasza, wymianę stolarki okiennej i/ub drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych.

 

         Renata Kostrzycka

         z-ca wójta
promuje lodzkie naglowek - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych: w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11 i w Drobnicach nr 51”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV. 2 Termomodernizacja budynków, poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Okres realizacji projektu: 2019 r.  – 2022 r.

Wartość projektu ogółem: 2 581 771,41 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 579 466,40 zł

Dofinansowanie UE: 1 342 546,41 zł

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację budynków w Gminie Osjaków.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków – VIII etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 32 335,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 502/OZ/D/2021 z dnia 18 listopada
2021 r.

Koszt całkowity zadania: 37 254,40 zł.

WFOSIGW - Strona główna

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Wymiana źródeł ciepła w gminie Osjaków" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Czas realizacji: 2020 - 2021 r.
Całkowita wartość projektu: 4 342 213,08 zł
kwota dofinansowania: 3 912 392,27 zł
Cel projektu: Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Osjaków poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła bardziej ekologiczne.

LOGO 1 - Strona główna

Gmina Osjaków w roku 2019 realizowała, w miejscowości Chorzyna w Gminie Osjaków, projekt pn. "Aktywne społeczeństwo dba o tożsamość regionalną". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

getimg.php?name=EFS - Strona główna

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

getimg.php?name=logo22 - Strona główna

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.: "Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu: rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

getimg.php?name=ajax%2Cdownload%2C6 - Strona główna

Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017 Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie. Wartość ogólna zadania: 2 958 099,00 zł Wysokość dofinansowania: 715 698,00 zł

TELEFONY I ADRESY MAILOWE W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE - Strona główna AKTUALNA SYTUACJA COVID19 W POWIECIE WIELUŃSKIM - Strona główna
HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIOW W ROKU SZKOLNYM 2020 21 - Strona główna Beznazwy 1 300x171 - Strona główna

[op-overview set_id="8130" title="Godziny pracy Urzędu Gminy w Osjakowie" show_closed_days="true" show_description="true" highlight="day" caption_closed="Zamknięte" ]

[op-is-open set_id="8130" open_text="W tej chwili Urząd Gminy jest otwarty." closed_text="W tej chwili Urząd Gminy jest zamknięty." show_next="true" next_format="Urząd Gminy czynny będzie: %2$s (%1$s) w godzinach: %3$s - %4$s" show_today="open" today_format="Dzisiaj czynne w godzinach: %1$s"]