Urząd Gminy

Gmina Osjaków: Informacja Marszałka Województwa Łód…

Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został stworzony Projekt wsparcia Przedsiębiorców z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, który został uruchomiony w dniu 12 maja 2020 roku poprzez podpisanie przez zarząd Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ŁARR) umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie pożyczek płynnościowych dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej m.in. na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS, Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, na zobowiązania publiczno-prawne, na spłatę zobowiązań handlowych, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, na zakup towarów i półproduktów. 

Oprocentowanie pożyczki wyniesie od 0,1% do 1,5% w skali roku w zależności od okresu spłaty i wysokości pożyczki. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać pożyczkę maksymalnie do 1 000 000 zł i okresem spłaty do 72 miesięcy. Możliwa jest również karencja w spłacie – do 6 miesięcy, oraz stosowanie wakacji kredytowych – raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty.

Pożyczek w ramach opisanego Projektu udziela Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

BIP – Gmina Osjaków: Deklaracja dostępności

Gmina Osjaków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Osjaków

Data publikacji strony internetowej: [ 2006-06-20 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-05-01 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 14.09.2020 r.]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Sroka, e-mail: [email protected] Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 43 842 33 91 wew. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. [ Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontrolii. ]
 2. [ Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. ]
 3. [ Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. ]
 4. [ Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. ]
 5. [ Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. ]
 6. [ Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. ]

Aplikacje mobilne

Gmina Osjaków nie dostarcza aplikacji mobilnych. 


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Harmonogram dowozu uczniów 2020-2021

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Harmonogram dowozu uczniów 2020-2021

Czytaj dalejHarmonogram dowozów i odwozów uczniów na rok szkolny 2020/2021

Czytaj dalej


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.61.2018.mko.42 z dnia 1 września 2020 r.dotyczące postępowania o wydanie decyzji o śrowowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew”

Czytaj dalej


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia świetlicy wiejskiej w Drobnicah w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach”

Czytaj dalej


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zapytania ofertowego „Dostawa bramek do piłki nożnej i boksów dla zawaodników rezerwowych” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni płyty stadionu sportowego im. Andrzeja Buchwalda w Osjakowie wraz z infrastrukturą”

Czytaj dalej[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło