Autor: Administrator

BIP – Gmina Osjaków: Zawiadomienie

Zawiadomienie

 

W związku z realizacją projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap II” i rozpoczęciem procedury przetargowej zachodzi pilna potrzeba uzupełnienia danych dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznej w Państwa posesji.

W załączeniu przedstawiamy ankietę z danymi, które wymagają uzupełnienia. Ze względu na krótki termin dotyczący realizacji projektu wynikający z umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim, prosimy o pilne wypełnienie i dostarczenie ankiet do Urzędu Gminy w Osjakowie (sekretariat) osobiście lub w formie podpisanego skanu na adres email sekretariat@osjakow.pl.

Pełne dane zapewnią możliwość sprawnej realizacji tego przedsięwzięcia. Niewypełnienie ankiety może skutkować brakiem możliwości ujęcia posesji do procedury przetargowej i montażu instalacji fotowoltaicznej.


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Zarządzenie nr 281/2023 Wójta Gminy …

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zarządzenie nr 281/2023 Wójta Gminy Osjaków z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany projektu „Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Czytaj dalejZawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.

Czytaj dalej


Terminy Komisji stałych Rady Gminy

Czytaj dalejInformacja o naborze wniosków do programu „Sołectwo na plus”

Czytaj dalej


LX Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 28.12.2022r.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Informacja o naborze wniosków do pro…

Informacja o naborze wniosków do programu „Sołectwo na plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków do programu „Socełtwo na plus”. Zgłoszenie do naboru może złożyć każdy sołtys z terenu województwa łódzkiego, w imieniu swojego sołectwa.

Szczegółowe informacje w załącznikach.


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: LX Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 2…

Najnowsze artykuły i aktualizacje


LX Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 28.12.2022r.

Czytaj dalej


LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 14.12.2022r

Czytaj dalej


LVIII Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 25.11.2022r.

Czytaj dalej


LVII Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 28.10.2022r.

Czytaj dalej


LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 19.10.2022r.

Czytaj dalej


Kurenda do mieszkańców Gminy Osjaków zainteresowanych zakupem paliwa stałego

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Os…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 14.12.2022r

Czytaj dalej


LVIII Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 25.11.2022r.

Czytaj dalej


LVII Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 28.10.2022r.

Czytaj dalej


LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 19.10.2022r.

Czytaj dalej


Kurenda do mieszkańców Gminy Osjaków zainteresowanych zakupem paliwa stałego

Czytaj dalejKurenda do mieszkańców gminy Osjaków

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: LVIII Sesja Rady Gminy Osjaków z dni…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

LVIII Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 25.11.2022r.

Czytaj dalej


LVII Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 28.10.2022r.

Czytaj dalej


LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 19.10.2022r.

Czytaj dalej


Kurenda do mieszkańców Gminy Osjaków zainteresowanych zakupem paliwa stałego

Czytaj dalejKurenda do mieszkańców gminy Osjaków

Czytaj dalej


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: LVII Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

LVII Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 28.10.2022r.

Czytaj dalej


LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 19.10.2022r.

Czytaj dalej


Kurenda do mieszkańców Gminy Osjaków zainteresowanych zakupem paliwa stałego

Czytaj dalejKurenda do mieszkańców gminy Osjaków

Czytaj dalej


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.

Czytaj dalej


Terminy Komisji stałych Rady Gminy

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Os…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 19.10.2022r.

Czytaj dalej


Kurenda do mieszkańców Gminy Osjaków zainteresowanych zakupem paliwa stałego

Czytaj dalejKurenda do mieszkańców gminy Osjaków

Czytaj dalej


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.

Czytaj dalej


Terminy Komisji stałych Rady Gminy

Czytaj dalej[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Kurenda do mieszkańców gminy Osjaków

Kurenda do mieszkańców gminy Osjaków

Mieszkańców zainteresowanych zakupem paliwa stałego, przez które zgodnie z ustawą rozumie się węgiel kamienny po preferencyjnej cenie, prosi się o zgłoszenie do Urzędu Gminy w Osjakowie w celu złożenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego. Wnioski będę dostępne od 3 stycznia 2023r. (wtorek) do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Osjaków lub osobiście w Urzędzie Gminy Osjaków (pokój nr 13).

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w dniach i godzinach pracy urzędu (pokój nr 13 Urzędu Gminy Osjaków) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Zawiadomienie o zmianie wysokości st…

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) Wójt Gminy Osjaków zawiadamia, że na podstawie uchwały nr LVIII/282/22 Rady Gminy Osjaków z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz uchwałą nr LVIII/283/22 Rady Gminy Osjaków z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od dnia 1 stycznia 2023 roku wynoszą:

1. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane selektywnie od osoby wynosi 33,00 zł.

2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 66,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

3. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości
6,00 zł miesięcznie od osoby od stawki określonej powyżej (33,00 zł)

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji (wraz z ulgą za kompostowanie, gdy zwolnienie to było zadeklarowane po dniu 01.06.2020 roku).

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.

Pouczenie:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie od kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Ważne!

Właściciel nieruchomości, który złożył w 2022 roku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą ulgę za kompostowanie bioodpadów NIE ma obowiązku składania nowej deklaracji aby to zwolnienie uzyskać w roku 2023.

Wzór obowiązującej deklaracji dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Osjaków https://osjakow.bip.net.pl/?a=1692 oraz w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 43 842 33 91 wew. 32.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Osjaków

/-/ Jarosław Trojan


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło