Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminu Osjaków za 2020 r.

W hali sportowej przy szkole podstawowej w Osjakowie, w dniu 30 czerwca 2021 r. odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Osjaków poświęcona m. in. sprawozdaniu o stanie gminy i wykonaniu budżetu za rok 2020.

Wójt Gminy Osjaków Jarosław Trojan przedstawił zebranym raport o stanie Gminy Osjaków za rok 2020, w którym zawarto obszerne informacje dotyczące działalności gminy za ubiegły rok.

Radni jednogłośnie zaakceptowali raport o stanie gminy i udzielili wójtowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem porządku sesji było omówienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. Z przedstawionego przez skarbnika gminy Aleksandrę Kapuścińską sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że: dochody w kwocie 29 824 383,84 zł wykonane były w 101,52%. Wydatki na realizację zadań własnych i zleconych gminie wykonano w wysokości 26 430 811,33 zł co stanowi 89,97%. Największą pozycją po stronie wydatków były środki przeznaczone na pomoc społeczną i oświatę. Po wysłuchaniu sprawozdania radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.

Do najważniejszych wydatków majątkowych w 2020 r. zaliczyć należy:

– „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka” – w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 170 687,86 zł

– „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” – wydatkowano w 2020 r. kwotę 850 536,42 zł pozyskaną z budżetu państwa.

– „Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach” – całkowita wartość zadania wyniosła 666 150,38 zł (w tym 378 206,36 ze środków UE)

– „Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej  im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie” – koszt całkowity zadania wyniósł 22 665,50 zł

– „Remont nawierzchni płyty stadionu sportowego im. Andrzeja Buchwalda w Osjakowie wraz z infrastrukturą” – wartość całkowita zadania wyniosła 104 176,95 zł (w tym 61 000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego)

– „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Osjaków” – w 2020 roku wykonano dokumentację za kwotę 36 697,30 zł

– „Budowa przepompowni ścieków w Osjakowie”  – w 2020 roku wykonano dokumentację za kwotę 11 400 zł

– „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” – w 2020 roku wykonano dokumentację za kwotę 14 800,00 zł

– „Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Osjakowie” – w 2020 roku wyremontowano pomieszczenia USC za kwotę 29 316,72 zł

– „Przebudowa drogi Drobnice – Szyszczyna” – w 2020 roku wykonano dokumentację za kwotę 25 000,00 zł

– „Remont drogi w miejscowości Czernice odc IV i V” – wyremontowano 985 m.b. dróg za kwotę 172 854,36 zł

– „Remont drogi nr 117409E Kolonia Dąbrowice – Piskornik Czernicki” – wyremontowano 1400 m.b. drogi za kwotę 117 058,00 zł.