Bez kategorii

Scalenia i wymiana gruntów

Szanowni Mieszkańcy,
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi realizuje prace scaleniowe i wymienne w oparciu o przepisy ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej, natomiast wykonaniem i koordynacją prac scaleniowych zajmuje się Samorząd Województwa Łódzkiego przy pomocy jednostki organizacyjnej jaką jest Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi.

Głównym celem scalenia jest poprawa warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.
Jak wynika z przeprowadzonych przez WBG w Łodzi analiz wysokie rozdrobnienie gospodarstw występuje również na terenie naszej gminy.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją WBG w Łodzi dostępną pod poniższym adresem:

https://www.wbg.lodzkie.pl/scalenia-i-wymiana-gruntow/

Szanowni Państwo

         W związku z planowanym na dzień 29.03.2023 r. uruchomieniem targowiska w Osjakowie, uprzejmie zapraszam osoby potencjalnie zainteresowane świadczeniem usług handlowych na targowisku, na otwarte spotkanie w dniu 16 marca 2023 r. na godz. 14 na nowopowstałym placu targowym w Osjakowie ul. Targowa.

         Celem spotkania jest przybliżenie przyjętych zasad funkcjonowania targowiska oraz wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia handlu.

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan

Zaproszenie do konsultacji dot. Strategii Rozwoju Gminy Osjaków na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2023 poz. 225) oraz uchwałą nr LII/262/22 Rady Gminy Osjaków z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osjaków na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji,

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Osjaków oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Osjaków na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 1 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Osjaków, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@osjakow.pl

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Osjaków na lata 2023-2030”.

Konsultacje w sprawie nadania statusu miasta

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w dniu 23 lutego rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie uzyskania statusu miasta dla miejscowości Osjaków.

Zgodnie z uchwałą nr LXI/300/23 Rady Gminy Osjaków z dnia 20 stycznia 2023 r. konsultacje odbywać będą się w formie ankiety, którą należy złożyć w terminie do dnia 15.03.2023 r. na jeden z poniżej wskazanych sposobów:

1) do skrzynki podawczej z napisem „Konsultacje” znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków w godzinach pracy urzędu;

2) do skrzynki podawczej z napisem „Konsultacje” znajdującej się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie, ul. Wieluńska 26, 98-320 Osjaków, w godzinach pracy GOK;

3) przesłać na adres: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków;

4) przesłać drogą elektroniczną podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (ePUAP), na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy w Osjakowie ePUAP: /UGOsjakow/skrytkaUGO

Link do ankiety: https://bip.osjakow.pl/?p=document&action=show&id=10975&bar_id=4607

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Zaproszenie na spotkanie dla NGO

W imieniu Starostwa Powiatowego w Wieluniu zapraszamy na 

spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wieluńskiego. Spotkanie odbędzie się w trybie stacjonarnym. Harmonogram spotkania znajduje się w załączniku. 

Rejestracja odbywa się poprzez formularz znajdujący się w linku poniżej (potwierdzenia zgłoszenia zostaną wysłane na podany przez Państwa adres mailowy).

https://forms.gle/sQRYsPVQryVSQyj6A

OSJAKÓW MIASTEM

Osjakow miastem grafika 1024x282 - OSJAKÓW MIASTEM

Szanowni Mieszkańcy,

W związku możliwością odzyskania przez Osjaków praw miejskich, w dniu 28 grudnia 2022 r. podczas sesji Rady Gminy Osjaków, radni podjęli uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury nadania miejscowości Osjaków statusu miasta.

Kolejnym etapem postępowania są konsultacje społeczne, w których każdy mieszkaniec gminy będzie miał możliwość wyrażenia swojego stanowiska w tej jakże istotnej dla naszej społeczności sprawie.

Konsultacje odbędą w dniach od 23 lutego do 15 marca w formie ankiety. Szczegółowe informacje opublikowane zostaną w oddzielnym komunikacie.

Wychodząc naprzeciw wątpliwościom publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz zachęcamy do zadawania pytań pod postem na profilu FB Gminy Osjaków: https://www.facebook.com/osjakowpl

Prosimy o udostępnianie postu.

Czy wzrosną podatki od nieruchomości?

Nie, stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Rade Gminy są identyczne zarówno dla miast jak i wsi. Nie ma, podstaw prawnych do ich zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na wiejsko-miejską. Ordynacja podatkowa jest taka sama dla gmin miejskich i wiejskich.

Czy wzrosną stawki podatku rolnego?

Nie, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie gruntów?

Nie, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenie miast niewymagana jest zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze i nieleśne. Jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiednich organów. Wynika to z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie?

Nie, dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tyś. mieszkańców. Wynika to z ustawy – Karta nauczyciela

Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?

Nie zmieniają się zasady ustalenia stypendiów jak również zasady ustalenia subwencji. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. Zasady ustalenia subwencji oświatowej również nie ulegnie zmianie. W obecnym stanie prawnym ustalana jest na podobnych zasadach na terenie wiejskich i miastach do 5 tyś. mieszkańców.

Co z dostępem do środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej?

W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi jak i miasta. Osjaków, jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy Gminą wiejsko-miejską.

Co z opłatami za wodę, śmieci, kanalizację – czy wzrosną?

Nie, podobnie jak w wielu poprzednich przypadkach wysokości stawek tych opłat ustala Rada Gminy i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na ich wysokość.

Czy zmieni się liczba radnych Rady Gminy?

Nie, liczba radnych Rady Gminy zależy od liczby mieszkańców w gminie. W gminach do 20 tyś. mieszkańców rada składa się z 15 radnych.

Czy będą przedterminowe wybory radnych i burmistrza?

Nie, w związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy. Ordynacja wyborcza jest taka sama dla wyborów wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast.

Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych?

Nie, zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego.

Czy rolnicy stracą dopłaty obszarowe tzw. ONW?

Nie, zgodnie z stanowiskiem ARiMR i na podstawie Rozporządzenia UE Nr 1305/2013 do wsparcia ONW włączone zostały także obszary miejskie.

Informacja dot. zapotrzebowania na węgiel

Mieszkańców zainteresowanych zakupem paliwa stałego, przez które zgodnie z ustawą rozumie się węgiel kamienny po preferencyjnej cenie, prosi się o zgłoszenie do urzędu informacji o zapotrzebowaniu na paliwo stałe (maksymalnie 1,5 t). Zgłoszenia należy dokonać do dnia 25 października 2022 r. do godz. 12.00 na jeden z trzech sposobów:

– osobiście w Urzędzie Gminy w Osjakowie (parter)

– poprzez skrytkę epuap: /UGOsjakow/skrytkaUGO

– drogą mailową na adres: sekretariat@osjakow.pl , w tytule maila należy wpisać „zapotrzebowanie na węgiel”.

W przypadku wysłania informacji drogą elektroniczną należy wskazać:

– imię i nazwisko

– adres gospodarstwa domowego zgłoszonego do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

– rodzaj paliwa stałego  (do wyboru: miał, groszek, orzech)

– termin  (do wyboru jeden z 4 terminów: do 15.11, od 16.11-30.11, 01.12.-15.12 i od 16.12-31.12)

UWAGA!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia nie mogą dokonać osoby, które zakupiły paliwo stałe (węgiel) na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. Powyższe informacje są niezbędne do oszacowania ilości zapotrzebowania na paliwo stałe na terenie gminy Osjaków, celem przekazania do Wojewody Łódzkiego

Zaproszenie do konsultacji Projektu Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Wójt Gminy Osjaków zaprasza
organizacje pozarządowe
do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 jeżeli
cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki
wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy
i zakres współpracy Gminy Osjaków oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań
publicznych.
Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie do Wójta Gminy Osjaków
(Urząd Gminy w Osjakowie, ul Targowa 26, 98-320 Osjaków, pok. nr 10 lub listownie)
w terminie do dnia 31 października 2022r. (liczy się data wpływu do urzędu)
na załączonym formularzu.