Bez kategorii

Informacja dot. zapotrzebowania na węgiel

Mieszkańców zainteresowanych zakupem paliwa stałego, przez które zgodnie z ustawą rozumie się węgiel kamienny po preferencyjnej cenie, prosi się o zgłoszenie do urzędu informacji o zapotrzebowaniu na paliwo stałe (maksymalnie 1,5 t). Zgłoszenia należy dokonać do dnia 25 października 2022 r. do godz. 12.00 na jeden z trzech sposobów:

– osobiście w Urzędzie Gminy w Osjakowie (parter)

– poprzez skrytkę epuap: /UGOsjakow/skrytkaUGO

– drogą mailową na adres: sekretariat@osjakow.pl , w tytule maila należy wpisać „zapotrzebowanie na węgiel”.

W przypadku wysłania informacji drogą elektroniczną należy wskazać:

– imię i nazwisko

– adres gospodarstwa domowego zgłoszonego do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

– rodzaj paliwa stałego  (do wyboru: miał, groszek, orzech)

– termin  (do wyboru jeden z 4 terminów: do 15.11, od 16.11-30.11, 01.12.-15.12 i od 16.12-31.12)

UWAGA!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia nie mogą dokonać osoby, które zakupiły paliwo stałe (węgiel) na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. Powyższe informacje są niezbędne do oszacowania ilości zapotrzebowania na paliwo stałe na terenie gminy Osjaków, celem przekazania do Wojewody Łódzkiego

Zaproszenie do konsultacji Projektu Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Wójt Gminy Osjaków zaprasza
organizacje pozarządowe
do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 jeżeli
cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki
wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy
i zakres współpracy Gminy Osjaków oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań
publicznych.
Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie do Wójta Gminy Osjaków
(Urząd Gminy w Osjakowie, ul Targowa 26, 98-320 Osjaków, pok. nr 10 lub listownie)
w terminie do dnia 31 października 2022r. (liczy się data wpływu do urzędu)
na załączonym formularzu.

Dziękujemy!

Stowarzyszenie Dolina Warty jako organizator serdecznie dziękuje za Państwa obecność na Wydarzeniu Plenerowym w Dolinie Warty oraz partnerowi wydarzenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego za pomoc w organizacji wydarzenia.

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminu Osjaków za 2020 r.

W hali sportowej przy szkole podstawowej w Osjakowie, w dniu 30 czerwca 2021 r. odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Osjaków poświęcona m. in. sprawozdaniu o stanie gminy i wykonaniu budżetu za rok 2020.

Wójt Gminy Osjaków Jarosław Trojan przedstawił zebranym raport o stanie Gminy Osjaków za rok 2020, w którym zawarto obszerne informacje dotyczące działalności gminy za ubiegły rok.

Radni jednogłośnie zaakceptowali raport o stanie gminy i udzielili wójtowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem porządku sesji było omówienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. Z przedstawionego przez skarbnika gminy Aleksandrę Kapuścińską sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że: dochody w kwocie 29 824 383,84 zł wykonane były w 101,52%. Wydatki na realizację zadań własnych i zleconych gminie wykonano w wysokości 26 430 811,33 zł co stanowi 89,97%. Największą pozycją po stronie wydatków były środki przeznaczone na pomoc społeczną i oświatę. Po wysłuchaniu sprawozdania radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.

Do najważniejszych wydatków majątkowych w 2020 r. zaliczyć należy:

– „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka” – w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 170 687,86 zł

– „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” – wydatkowano w 2020 r. kwotę 850 536,42 zł pozyskaną z budżetu państwa.

– „Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach” – całkowita wartość zadania wyniosła 666 150,38 zł (w tym 378 206,36 ze środków UE)

– „Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej  im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie” – koszt całkowity zadania wyniósł 22 665,50 zł

– „Remont nawierzchni płyty stadionu sportowego im. Andrzeja Buchwalda w Osjakowie wraz z infrastrukturą” – wartość całkowita zadania wyniosła 104 176,95 zł (w tym 61 000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego)

– „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Osjaków” – w 2020 roku wykonano dokumentację za kwotę 36 697,30 zł

– „Budowa przepompowni ścieków w Osjakowie”  – w 2020 roku wykonano dokumentację za kwotę 11 400 zł

– „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” – w 2020 roku wykonano dokumentację za kwotę 14 800,00 zł

– „Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Osjakowie” – w 2020 roku wyremontowano pomieszczenia USC za kwotę 29 316,72 zł

– „Przebudowa drogi Drobnice – Szyszczyna” – w 2020 roku wykonano dokumentację za kwotę 25 000,00 zł

– „Remont drogi w miejscowości Czernice odc IV i V” – wyremontowano 985 m.b. dróg za kwotę 172 854,36 zł

– „Remont drogi nr 117409E Kolonia Dąbrowice – Piskornik Czernicki” – wyremontowano 1400 m.b. drogi za kwotę 117 058,00 zł.

Pomoc w założeniu profilu PUE

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS.
Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub
pomocą pracownika ZUS w czasie dyżuru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osjakowie
zapraszamy wszystkich
13 SIERPNIA 2021 r.
w godzinach 10:00 – 12:00

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku
o świadczenie z programu Dobry Start, może liczyć na pracowników ZUS.
WAŻNE!!!
Przychodząc na dyżur zabierz ze sobą dowód
osobisty, numer konta bankowego oraz adres e-mail.

Wykaz mobilnych punktów szczepień

Lp.MiejscowośćPowiatLokalizacjaGodziny
1.OpocznoopoczyńskiKościół Podwyższenia Krzyża Św., ul. Westerplatte 2 – plac przykościelny11.00-13.00
2.ŻarnówopoczyńskiKościół Św. Mikołaja w Żarnowie, ul. Szkolna 12 – plac przykościelny08.00-10.30
3.MierzycewieluńskiKościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Mierzyce 159 – plac przykościelny09.00-13.00
4.SkomlinwieluńskiOchotnicza Straż Pożarna w Skomlinie,  ul. Piłsudskiego 909.00-13.00
5.StrońskozduńskowolskiKościół parafialny pw. św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku10.00-13.00
6.SieradzsieradzkiParafia Rzymsko-Katolicka Wszystkich Świętych ul. Kolegiacka 1110.00-18.00
7.ŻytnoradomszczańskiParafia Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Konopnickiej 90 – plac przykościelny09.00-13.00
8.ŁódźŁódźCentrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a10.00-18.00
9.WartasieradzkiKlasztor oo. Bernardynów, ul. Klasztorna 915.00-18.00
10.BrzezinybrzezińskiKlasztor oo. Franciszkanów, ul. Reformacka 1 wjazd od ul. Okrzei – dolny parking09.00-14.00
11.ŁódźŁódźParku na Młynku przy ul. Śląskiej 16812.00-19.00