Inwestycje

Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie

loga ue - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie”, mająca na celu: rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej – miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków

cig znakw UE - Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków

Gmina Osjaków uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Wartość projektu – 2.426.986,50 zł, w tym wartość dofinansowania – 1.836.042,50 zł.

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w Gminie Osjaków, skutkujące poprawie stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zakres projektu obejmuje montaż: 62 instalacji fotowoltaicznych (w tym 3 na gruncie) o mocy 3 kW oraz 8 szt. o mocy 2 kW każda na budynkach mieszkańców gminy i na budynkach: oczyszczalni ścieków w Osjakowie – 39, 52 kW (na gruncie), Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie – 2 kW, stacji uzdatniania wody w Osjakowie – 10,4 kW, stacji uzdatniania wody w Chorzynie – 7,8 kW, 6 mieszkańców w ramach projektu zrealizuje wymianę pieca na kocioł na biomasę (2 szt x 25 kW i 4 szt x 20 kW).

Lokalizacja projektu obejmuje miejscowości: Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dębina, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Józefina, Kolonia Dąbrowice, Kolonia Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Osjaków, Raduczyce, Stanisławów, Walków i Zofia.

Realizacja projektu do 31 marca 2019 r.

Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą

UE PROW - Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą

W dniu 20 lutego 2018 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Osjaków, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, została podpisana umowa nr 00004-65171-UM0500018/17 o dofinansowanie zadania pn. „Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą”. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 999 938,00 zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowany został na kwotę 1 571 489,60 zł.

Projekt obejmuje budowę wiaty targowej i budynku socjalno-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu i montażem elementów małej architektury. Planuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, rewersyjnej pompy ciepła oraz lamp solarnych z modułami fotowoltaicznymi. Targowisko zostanie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz zorganizowane w sposób umożliwiający m.in. rolnikom dogodny dostęp do punktów sprzedaży. Realizacja zadania przewidziana jest na 2019 rok.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach

UE PROW - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, mająca na celu zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez zapewnienie dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody do spożycia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków – V etap

WFOSIGW 2014 2020 - Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - V etap

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków – V etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 26.126,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 390/OZ/D/2018 z dnia 26 października 2018 r. Koszt całkowity zadania: 28.441,40 zł.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach”

WFOSIGW 2014 2020 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach"

Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017

Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie.

Wartość ogólna zadania: 2 958 099,00 zł

Wysokość dofinansowania: 715 698,00 zł

Wykaz remontowanych dróg w Gminie Osjaków

Wykaz dróg i chodników wykonanych na terenie gminy Osjaków w latach 2015 – 2018

W 2015r.

 Lp.

Nazwa remontowanej drogi

Nazwa materiału

Długość

1.

Osjaków – Zofia / ul. Szp. Pół.Ws.

naw. asfaltowa

1277mb

2.

Osjaków – ul. Ścieżkowa

naw. asfaltowa

360mb

3.

Osjaków – ul. Szpitalna

naw. destruktowa

70mb

5.

Drobnice – Kol. Dąbrowa

naw. destruktowa

500mb

 

Razem

2207mb


Wykonano remonty przepustów, rowów i chodników:
                  

1.Wyremontowano parking przy budynku komunalnym w Drobnicach, parking przy /GOPS/

   ul. Wieluńskiej w Osjakowie, chodnik przy OSP w Walkowie.

2. W ramach inicjatyw samorządowych wybudowano 200mb /700m2/ chodnika i ścieżki

    rowerowej , umocnienie rowu płytami ażurowymi na ul. Częstochowskiej w Osjakowie.

Wartość wykonanych robot drogowych – 544 538,00zł

Czytaj Więcej

Centrum Obsługi Turystycznej

{nomultithumb}2018 09 centrum obslugi turystycznej - Centrum Obsługi Turystycznej

W listopadzie 2017 roku zostały zakończone roboty budowlane związane z realizacja I etapu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, os priorytetowa VI rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej pn. „Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków”. W ramach I etapu projektu dokonano przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku komunalnego w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 26 z przeznaczeniem na Osjakowskie Centrum Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków oraz zakupu wyposażenia do obiektu. Celem tego projektu było stworzenie bazy, warunków dla wspierania i rozwoju turystyki aktywnej na terenie gminy. Nasza gmina, z uwagi na położenie w sąsiedztwie czterech szlaków turystycznych, nad brzegiem rzeki Warty oraz duża lesistość sprzyjać może rozwojowi turystyki aktywnej. Budynek Osjakowskiego Centrum Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków posiada zaplecze kuchenne wraz z wyposażeniem, zaplecze higieniczno-sanitarne, przechowalnie bagażu oraz sale wystawiennicza i pomieszczenie biurowe. Dążymy do tego, aby pokazać, że na terenie małej, wiejskiej gminy, która posiada duże bogactwo naturalne (lasy, rzeki, niski stopień zanieczyszczenia powietrza) można wypocząć. Projekt ten jest odpowiedzią na oczekiwania osób aktywnie odpoczywających, m.in. cyklistów, uczestników spływów kajakowych, osób uprawiających nornic walking, jak również tych korzystających ze szlaku konnego. Na terenie Gminy Osjaków bardzo dobrze jest rozwinięta baza noclegowa, co w połączeniu z udostepnieniem przyjaznego miejsca osobom lubiącym aktywny wypoczynek może przyczynić się do rozwoju gminy. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu (wg umowy o dofinansowanie) wynosi – 1 9 72 583,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 1 222 926,06 zł.