WOJEWODA ŁÓDZKI poszukuje kandydata na stanowisko WOJEWÓDZKIEGO KOORDYNATORA …

WOJEWODA ŁÓDZKI
poszukuje kandydata na stanowisko

WOJEWÓDZKIEGO KOORDYNATORA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Wojewódzcy Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego działają w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
(Łódź, ul. Piotrkowska 104) w liczbie niezbędnej do zapewnienia całodobowej realizacji zadań.

ZADANIA:
Do zadań WKRM należy w szczególności:
1) pełnienie całodobowego dyżuru (12 h);
2) współpraca z głównym dyspozytorem medycznym i jego zastępcą;
3) koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu spoza jednego rejonu operacyjnego;
4) rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez szpital od zespołu ratownictwa medycznego;
5) udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego;
6) współpraca z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz innymi wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego;
7) współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2017 r. poz. 209 ze zm.)

WYMAGANIA:
Wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego może być:
lekarz systemu
• lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo 
• lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej.
• lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii (do dnia 31 grudnia 2020 r.)
• lekarz mający doświadczenie w postaci 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala (w tym przypadku lekarz jest obowiązany rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.).
ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, którzy:
• ukończyli studia drugiego stopnia i posiadają co najmniej 4 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego;
• posiadają ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego (zaświadczenie obowiązuje od 2021 r.).

INFORMACJE DODATKOWE:
Z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego Wojewoda Łódzki nawiązuje stosunek pracy.
Wymiar czasu pracy 0,75 etatu (ok. 8 dyżurów w miesiącu)
Trzymiesięczny okres rozliczeniowy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Podanie w sprawie zatrudnienia
2) CV
3) Dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o odbytych stażach, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych)
4) Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i wymagane doświadczenie
5) Książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn).

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Oddział Kadr pok.112, I piętro budynek C,
Biuro Kadr, Płac i Budżetu
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
KONTAKT:
Bliższych informacji na temat charakteru pracy udziela Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 42 664 14 18 kom. 572 703 612, natomiast dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 42 664-16-60.
Udostępniono: 17

Data: 2018-08-07 09:00:04

Źródło